Blogs voor De Vrije Gedachte

 
Op deze pagina's vindt u de Blogs die ik schrijf voor de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte.
B
ezoek de website van De Vrije Gedachte en lees meer over de wereld van de vrijdenkerij.

11-12-2017

Religie: liegen als levensvisie.

Liegen is geen onbekend fenomeen in de samenleving. Liegen heeft vele functies. Overal en door iedereen wordt gelogen (zie verderop voor de gehanteerde definitie van liegen). Het is natuurlijk fout als je liegt maar het is aan degene die wordt voorgelogen om de leugen bloot te leggen. In veel sectoren binnen onze samenleving wordt op sectorspecifieke wijze gelogen. Politiek, economie, ze staan er om bekend dat er creatief wordt omgegaan met de waarheid en ook dat de waarheid regelmatig wordt aangepast aan de politieke of economische visie.

Maar als het om liegen gaat wordt de kroon gespannen door de religies. Als ik hier over religies spreek bedoel ik alle religies. Daar wordt niet alleen gelogen in de heilige boeken, bij de verspreiding van het evangelie en het dagelijks geloven, religies baseren zelfs hun wereld- en mensvisie op leugens.

Je kunt eindeloos over het geloof praten maar feit blijft dat de basis van elke religie uit leugens bestaat. En die leugens, die in de loop der eeuwen het predicaat “heilig” meekregen, worden d.m.v. indoctrinatie vanaf de vroege jeugd, thuis, in het onderwijs, op bijbelscholen en in kerken/moskeeën, van generatie op generatie overgebracht. Liegen is daarmee voor veel kinderen een jeugdervaring die ze knevelt voor de rest van hun leven.

Hoe kan het dat de halve wereld zich, ook op oudere leeftijd, laat voorliegen over het bestaan van een god, een allah, een jaweh of hoe die jongens (het zijn nooit meisjes) ook mogen heten? En hoe kan het dat die halve wereld die leugens ook weer doorvertelt aan anderen? En kan het ooit zo zijn dat er een eerlijke samenleving bestaat als de basis van die samenleving een op leugens gebaseerde religie is?

Nergens ter wereld is er ook ooit maar een schijn van bewijs geleverd dat er een god bestaat. Voor heel veel andere religieuze onzin is er ook geen enkel bewijs. De wonderen waar de bijbel over rept zijn niet waar. Je kunt de hele Wereldbibliotheek napluizen, een bewijs voor al die religieuze verhalen zul je niet vinden. Als dat bewijs er wel was geweest zouden alle religies er direct op gedoken zijn om hun gefingeerde verhalen te legitimeren. Nu vinden ze hun legitimatie, die geen legitimatie is, in liegen, in heilige boeken, in indoctrinatie en in het afdwingen van respect. Niet in wetenschappelijk bewijs.

Er wordt op miraculeus vasthoudende wijze en met zendingskracht gelogen over god, hemel, hel, duivel, zonde, Jezus, opstanding, hemelvaart, zitten naast god, lopen over water, de wederkomst van Christus, de dag des oordeels en alle andere onzin en wonderen die ons via de heilige boeken, vanaf de kansel en via de media worden opgedrongen.

Als definitie voor liegen hanteer ik: niet de waarheid spreken, het (al dan niet bewust of met opzet) vertellen van feiten die geen feiten en dus niet de waarheid zijn maar die wel als zodanig worden gepresenteerd.

De moderne slogan “fake nieuws” heeft een eeuwenoude inspiratiebron: religie.

En wat als je nou niet bewust of niet met opzet niet de waarheid spreekt, is dat ook liegen? Ja, dat is ook liegen. Al of niet bewust en al of niet met opzet dingen vertellen die niet waar zijn, het blijft liegen. Niet de intentie (al is die nog zo lief, aardig en goed bedoeld) waarmee je iets zegt bepaalt of iets wat je zegt een leugen is maar de inhoud van wat je zegt is daarvoor bepalend.

Als je een mens serieus neemt, neem je voor waar aan wat ie zegt. En als datgene wat ie zegt niet de waarheid is liegt ie. Als je tegen iemand zegt dat ie niet de waarheid spreekt stel je hem in staat te onderzoeken of dat wat ie zegt de waarheid is. Als ie dat niet doet en niet aantoont dat ie de waarheid spreekt en gewoon de leugen herhaalt is dat kwalijk. Klakkeloos en vasthoudend navertellen van leugens die anderen vertellen is ook liegen.

De ironie wil dat in de bijbel op vele plaatsen wordt gezegd dat liegen een zonde is. “God haat hen die liegen. Bekeer je van oneerlijkheid en leugen, want leugenaars ondergaan gods hevige toorn.” Typisch een vlucht naar voren om kritiek de mond te snoeren.

Google eens op “religie en liegen” of zie voor een bloemlezing over deze materie: http://www.real-life.nl/12/leugen.html

Maar de heilige boeken, de bijbel, de koran, de thora, etc., en ook de vele religieuze geschriften, staan vol leugens. Volgens die heilige boeken is religieus liegen een gewenst gedrag dat tot vele voordelen leidt. Het geeft je gods zegen en belooft een hemel op aarde en een leven na de dood.

De heilige boeken staan ook vol met bedreigingen aan het adres van mensen die die leugens leugens noemen. Wie de leugens niet gelooft en ze ter sprake brengt is een heiden, een ketter, een godloochenaar, een afvallige. In de heilige boeken wordt opgeroepen ongelovigen te vervolgen en zelfs te doden. In kerken en in moskeeën worden ongelovigen opgeroepen zich te bekeren, wordt gewaarschuwd voor ongelovigen, worden mensen gedreigd het geloof niet te verlaten en wordt dreigende taal naar ongelovigen gesproken. De arrogantie!

Het ter discussie stellen van het liegen wordt een zonde, blasfemie, etc., genoemd. Het ter discussie stellen van de leugens in de heilige boeken leidt tot intimidatie en bedreiging tot en met de dood toe. Zie o.a. de jaarlijkse Freedom of Thought Reports van de IHEU.

Sinds enige decennia zijn we in ons land geseculariseerd. Nu komt er met de islam een vreemde religie (sommigen zeggen ideologie) binnen die de democratie afwijst e in woord en daad streeft naar overheersing. De reactie van gelovigen, maar ook van links en rechts Nederland, is conservatisme. I.p.v. te reageren met ontmaskering, verzet, het niet tolereren van intolerantie, het terugdringen van religieuze leugens en invloed grijpt men terug op de conservatief religieuze aanpak. Een religieus revival is het gevolg. Daarmee wordt ook in ons land de invloed van religies uitgebreid, de oude tweedracht tussen de religies opnieuw aangewakkerd en wordt de secularisering onder druk gezet.

Moet, in algemene zin, de staat wel of niet optreden tegen nepnieuws? We vinden van wel. Als de staat op de hoogte is van nepnieuws is het de plicht van de staat daar paal en perk aan te stellen. Maar tot op heden treedt de staat niet op tegen de grote verspreiders van nepnieuws die zichzelf religie noemen. Tot nu toe heeft de staat boter op het hoofd en steunt en subsidieert ze zelfs het verspreiden van die leugens. Op deze manier is de scheiding van kerk en staat een nep-beginsel.

Gelukkig wordt er sinds eeuwen door vrij denkende mensen verzet gepleegd tegen de religieuze leugens die ons worden voorgehouden en opgedrongen. Ik heb bewondering voor de vele wetenschappelijke, filosofische, politieke, psychologische, sociologische, literaire en culturele verhandelingen die er over de onzin van religie worden geschreven. Maar als je niet de basis, de leugenachtigheid van de religies, bespreekt  en bloot legt is elke verhandeling over de onzin van religie weliswaar een waardevolle proeve van intellect en verzet maar blijft het leugenachtige karakter van de religies onbesproken. En juist daaraan zou veel meer en in heldere taal aandacht moeten worden besteed om zo het probleem bij de basis aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van ieder mens, maar ook van de politiek en de media, hier eerlijker over te zijn.

24-04-2017

Moralist of gewoon eerlijk.

Als je vindt dat iemand liegt en dat dan hardop zegt, ben je dan een moralist?
Ik stel mezelf die vraag omdat ik nogal eens wordt aangesproken op mijn standpunt dat mensen die een religie verdedigen of uitdragen liegen. Dan wordt me (als de argumenten op zijn en soms met stemverheffing) verweten dat ik een moralist ben en dom of zelfs stom of een hufter.

Ik neem dat standpunt in omdat ik vind dat een verhaal vertellen dat niet waar is hetzelfde is als liegen. En dat zullen veel mensen met me eens zijn. Maar er zijn ook mensen die vinden dat je dat niet kunt zeggen over gelovigen die hun religie verdedigen of uitdragen. Je krijgt dan de indruk dat je over iedereen die niet de waarheid vertelt mag zeggen dat ie liegt, behalve als het om gelovigen en hun religie gaat. Een onderscheid dat je wel meer tegen komt, religie heeft volgens gelovigen een heilige status en verdient volgens gelovigen respect. En er is ook nog de vrijheid van godsdienst. Alsof dat een vrijbrief is niet de waarheid te spreken.

Maar wat is het verschil tussen een leugen over een willekeurig onderwerp en een leugen over een niet bestaande god, een opstanding uit de dood, een hemelvaart, een hemel en een hel, een engel en een duivel, een alziende heerser die de aarde bestuurt en je leven bepaalt, lopen over water, een zee die zich splitst en bedenk de religieuze verhalen maar.
Het verschil zit hem in de status die religie heeft, het wordt al eeuwen gepositioneerd als de enige waarheid (beiden in leven en sterven), als heilig, te respecteren, onaantastbaar, goddelijk, etc. 

Wat is een moralist, we zoeken even op het Internet. Er zijn veel omschrijvingen te vinden van kenner van de moraal tot zedenmeester. Moralisten krijgen soms het verwijt dat ze vanuit bepaalde morele opvattingen (in plaats van bijvoorbeeld feitelijke informatie) verschijnselen die zij als verwerpelijk zien, proberen te bestrijden, zelfs als de schadelijkheid van het betreffende verschijnsel niet gebleken is.

Is de opvatting dat de religieuze verhalen niet waar zijn een morele opvatting of is ze gestoeld op feitelijke informatie en waarneming? Ik vind het laatste. Eeuwen lang wordt er nu bijvoorbeeld al gezocht naar het bestaan van goden (en wat daar aan verhalen van is afgeleid) en nog nooit is er ook maar een schijn van bewijs geleverd dat ze bestaan. Mijn conclusie is dat er geen goden bestaan en het dus een kwestie van liegen is als je rondvertelt dat ze bestaan. Dat is dan niet moralistisch maar gebaseerd op de feiten zoals die zich aan ons voordoen. Zijn de religieuze verhalen en het liegen daarover schadelijk voor mens en samenleving? Ja. Door de eeuwen heen is te vaak gebleken dat religie schade berokkent aan mens en samenleving. Dat het liegen in dit verband dus ook schade berokkent aan mens en samenleving. Het hanteren van een imaginaire grootheid om daarmee de wereld te beheersen is tegelijkertijd een leugen en een bron voor oneerlijk optreden. De eerlijke en vreedzame samenleving die ons al eeuwen, op basis van de blijde boodschap, wordt beloofd is een fictie.
In de literatuur wordt overigens het pragmatisme wel gezien als een tegenhanger van het moralisme.

Ik ken ook mensen die weliswaar vinden dat de religieuze verhalen op zich leugens zijn maar dat je niet kunt zeggen dat gelovigen liegen. Vaak is dan de verdediging dat mensen die hun geloof verdedigen of uitdragen om de tuin zijn geleid. Ze vertellen hun verhalen oprecht. En dan is het geen liegen, het is pas liegen als je het bewust doet.

Ik kan me dat voor de positie van kinderen nog wel voorstellen. Als je op jonge leeftijd geïndoctrineerd wordt met een geloof kun je nog niet het onderscheid maken tussen wat waar is en wat een leugen is. Ten aanzien van volwassenen neem ik een ander standpunt in. Ik neem mensen serieus. En ik ben het stadium voorbij dat ik religieuze leugens ja en amen knikkend accepteer omdat het simpelweg een leugen over een heilig en te respecteren fenomeen is. Ik kies voor de pragmatische benadering en ben de gedachtegang dat volwassenen om de tuin zijn geleid al lang voorbij. Ik neem iedereen serieus en vind dat iedereen zelf na kan denken. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid in te staan voor het eigen gedrag en de eigen uitspraken. Je kunt je niet verschuilen achter wat “anderen” of “gezaghebbers” zeggen. Als er al eeuwen lang geen spoor van bewijs is dat er goden bestaan en de daarvan afgeleide verhalen gewoon onwaar zijn, dan ben je als volwassen individu niet eerlijk bezig als je de religieuze verhalen voor waar blijft verkondigen. Dat ben je gewoon bezig met liegen. 

De heilige status van religies en de eis tot respect voor hun geloof van gelovigen zijn vooral een machtsmiddel om de religies te vrijwaren van kritiek en te voorkomen dat de machtsbasis van de religies wordt aangetast. Als je vragen stelt bij het waarheidsgehalte van de religieuze topics ben je niet blasfemisch maar oprecht. Vaak wordt als verdediging voor het bestaan van god aangevoerd dat je niet kunt bewijzen dat god niet bestaat. Deze omgekeerde bewijslast wordt door de religies gehanteerd om weg te kunnen duiken voor de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat hun religieuze verhalen waar zijn. Ik neem deze verdediging niet serieus. De wetenschappelijke hypothese “god bestaat niet” kan door iedereen, gelovig of niet gelovig, verworpen worden door te bewijzen dat ie wel bestaat.

Religies hebben het gepresteerd om in de loop der eeuwen hele volksstammen te degraderen tot ja en amen knikkers, mensen die niet meer zelf nadenken maar dogmatisch volgen wat de religie voorschrijft. En als die mensen de leugen, zonder er bij na te denken en blind dogmatisch, doorvertellen zouden we dat met respect moeten behandelen? Nee, dan is het beter en eerlijker te zeggen dat er wordt gelogen. 

Nog even dit. Er zijn veel mensen die volkomen eerlijk zijn maar toch beweren dat god bestaat. Op dat punt doet zich iets vreemds voor. Blijkbaar is een in de jeugd opgelopen religie in staat zich voor het leven vast te zetten in het hoofd van mensen en blijven mensen de rest van hun leven op dat punt vast houden aan het geïndoctrineerde verhaal. Religie veroorzaakt bij mensen een blokkade om echt na te durven denken over wat ze zeggen. Religie is blijkbaar (door stelselmatig eenzijdig onderricht en sterke druk) in staat het vrije denken te elimineren en uit te bannen uit de geest van de mens.

Volgens de religieuze moraal mag je niet liegen. De eigen beweringen over de religie als basis van ons bestaan staan daarmee in een wel heel duister daglicht. En wat mij betreft is er zelfs sprake van een dubbele moraal als je religieuze leugens anders beoordeelt dan niet-religieuze leugens. 

Natuurlijk is iedereen op zijn tijd een moralist, we oordelen allemaal wel eens, bedachtzaam of juist emotioneel, over dingen die we goed of slecht vinden. Zonder zouden we de volkomen willekeur alle ruimte geven en daarmee de samenleving tot een onleefbaar slagveld maken.
Maar als iemand liegt en je keurt dat af ben je geen moralist maar een realist en een pragmatist. En vooral eerlijk.

08-04-2017

Vrijheid van godsdienst als leugenondersteuning
Ik heb, ook op deze site, met enige regelmaat geschreven over vrijheid van godsdienst. Een fenomeen dat in onze geschiedenis een bijzondere plaats inneemt als het om machtspolitiek denken gaat. Religies hebben zich in de westerse wereld via deze slim geformuleerde framing door de eeuwen heen een machtspositie verworven die ze ook vandaag de dag nog tot het maximum uitbuiten. Want wie kan er tegen vrijheid zijn, zeker als die vrijheid een heilige klank heeft.

In deze blog wil ik het vooral hebben over de leugenondersteuning die van de wettelijke regeling van vrijheid van godsdienst uit gaat.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom het fenomeen vrijheid van godsdienst bestaat. Is vrijheid van godsdienst iets anders dan vrijheid van vereniging? Of je nu religieus bent of van tennissen houdt of van motorrijden, we zijn vrij ons te verenigen en er in ons eentje of samen van te genieten.

In lang niet alle landen op de wereld bestaat die vrijheid van godsdienst overigens. Er zijn landen waar godsdienst in een kwaad daglicht staat, waar een bepaalde godsdienst van overheidswege is voorgeschreven en andere godsdiensten niet worden getolereerd. Ook zijn er landen waar godsdienst onder controle van de overheid staat. In al deze landen is godsdienst een maatschappelijk problematisch verschijnsel waar men onophoudelijk mee worstelt.

In onze “vrije” westerse samenleving (we zijn wat verder op de democratische ladder) kennen we het fenomeen vrijheid van godsdienst dat bij wet geregeld is. Dat betekent blijkbaar dat hier godsdienst zijn legitimatie moet hebben van bescherming door de overheid. Religie is ook hier niet in staat op eigen overtuigingskracht een bindende factor in de samenleving te zijn. En dus regelen gelovigen hier hun voorrechten en dwingen uitzonderingsposities af. Ik vind dat een veeg teken.

De wereld van de religies zit vol merkwaardige leugens, bedenksels en omschrijvingen van waanzin die als heilig en te respecteren worden neergezet, opgedrongen en verkocht. Letterlijk verkocht, want de religie-industrie is een machtige multi-miljarden industrie. En in democratieën wordt dit bedrieglijke verdienmodel inmiddels dus ook door wet- en regelgeving beschermd.

Nog nooit is er ook maar een schijn van bewijs geleverd dat er goden bestaan. En hoewel er in ons land steeds minder mensen zijn die dat leger van imaginaire vriendjes c.q. wereldheersers en hun grondpersoneel nog serieus nemen is de macht van de religies, zeker wereldwijd gezien, nog steeds groot. De wil van god, de wil van allah en collega’s dwingt in de wereld geheel ten onrechte respect en gehoorzaamheid af en schrijft je, bij ons gesteund door de vrijheid van godsdienst, voor je vrijheid in te leveren voor een leven op je knieën.

In de loop der jaren hebben we (onder religieus-politieke invloed en met steun van andere (politiek) belanghebbenden) in onze wet- en regelgeving vastgelegd dat de religies iets bijzonders zijn en een speciale plek en voorrechten genieten in de samenleving. Maar wat is vrijheid van godsdienst anders dan de vrijheid je te onderwerpen aan een complex van leugens dat we religie noemen, vaak allerminst zelf een toonbeeld van vrijheid. Je bent volgens de leer van de religies niet vrij je geloof te verlaten of om niet te geloven. De heilige boeken schrijven voor ongelovigen te vervolgen of te doden. Op ongeloof staan her en der in de praktijk ook zware sancties. Dat vrijheid van godsdienst ook inhoudt dat je “vrij van godsdienst” mag zijn wordt maar moeizaam begrepen. Er heerst een merkwaardige, leugenachtige, dogmatische, beeldvorming rond geloof.

Er bestaat geen god, geen enkele. En een niet bestaande god kun je dus ook niet lasteren. Het strafbaar stellen van godslastering is daarom een bewust verzonnen onderdrukkingsstrategie. De woorden heidenen, ketters en antichrist zijn religieuze beledigingen en bedreigingen voor ongelovigen. Terwijl ook de hemel, de hel, engelen en de duivel verzinsels zijn. Kortom, religies bestaan uit een aaneenschakeling van arrogante leugens en verzinsels die middels een uitgekiende marktstrategie de status van heiligheid en onschendbaarheid hebben meegekregen. En die zo zijn opgebouwd dat ze een machtige greep op de samenleving hebben. Deze leugenachtige greep op de samenleving wordt beschermd door de wettelijk verankerde vrijheid van godsdienst die te pas en te onpas wordt gebruikt en afgedwongen. Maar religie verdient geen respect en speciale bescherming in wet- en regelgeving. Het is geïnstitutionaliseerde machtswellust.

In artikel 6 van onze Grondwet wordt de vrijheid van godsdienst geregeld. Lees dat artikel nog eens, maar dan met de ogen van een (niet al te zuiver denkende) motorrijder. Dan lees je:

6.1. Ieder heeft het recht zijn liefde voor het motorrijden, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te praktiseren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

6.2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Prachtig toch? Hoera, een uitzonderingspositie! Vrijheid van motorrijden wettelijk beschermd! Goed geregeld zo. Als motorrijder krijg ik hiermee bescherming tegenover andersdenkenden die motorrijden maar niets vinden. Ik kan met een beroep op artikel 6 elk bezwaar tegen motorrijden wegwuiven of misschien zelfs laten vervolgen. Ik krijg subsidies en belastingvoordelen en respect van de politiek. Ook de media zullen me met respect behandelen. Nooit meer kritische vragen en als leider een alom gerespecteerd motorpaus. En natuurlijk zalig- en heiligverklaringen op zijn tijd.

Maar vrijheid en verantwoordelijkheid gelden natuurlijk in gelijke mate voor alle mensen en voor alles wat mensen denken en doen. Dus waarom een uitzondering voor godsdienst of motorrijden?

Hetzelfde geldt wat mij betreft ook ten aanzien van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook hier wordt, mijns inziens geheel ten onrechte, een uitzondering gemaakt voor godsdienst.

Mijn conclusie is dat in onze samenleving vrijheid van godsdienst (samen met blasfemiewetgeving) vooral de vrijheid beschermt om straffeloos te liegen, te bedriegen en te bedreigen. Religie is nergens op de wereld in staat een breed gedragen geloofwaardig en democratisch samenlevingsmodel neer te zetten. Vrijheid van godsdienst is in onze samenleving een ondemocratisch middel in het belang van religieuze onderdrukking. De bevoorrechting van religie is nadrukkelijk in wetgeving omgezet om het instituut religie ruim baan te geven zonder verantwoording af te leggen over de leugenachtige en onrealistische uitgangspunten en op voorhand te vrijwaren van kritiek. En om onder dekking van wettelijke bescherming anders- en ongelovigen te onderdrukken en te vervolgen. Om heilige boeken met de meest moorddadige passages ten opzichte van andersdenkenden en ongelovigen onaantastbaar te maken voor kritiek en afkeuring. Om organisatorische en financiële voorrechten en voordelen te genieten. Om kinderen te indoctrineren met religieus onderwijs.

Het verspreiden van nep-informatie en nepberichten is inherent aan religies. Eeuwen lang is het bestaan van goden als de waarheid, de enige echte waarheid, beiden in leven en sterven, aan ons opgedrongen. En ook vandaag de dag kunnen religies, onder bescherming van de vrijheid van godsdienst, zonder weerwoord hun nepinformatie over god verspreiden. Heel bijzonder is dat b.v. de politiek en de media hier gewoon in mee gaan als het om geloof gaat. In de politiek en ons openbaar bestuur is de scheiding van kerk en staat een farce en de media zijn allesbehalve onafhankelijk op dit vlak. Zelden klinkt er kritiek, zelden worden er kritische vragen gesteld, zelden worden de religieuze leugens tegen het licht van het realisme gehouden en op hun realistische waarde beoordeeld. Religieuze organisaties claimen zelfs een alleenrecht op waarden en normen die door religieus (en dus leugenachtig) denken zijn gevormd. Zonder religie zouden we in een waarden- en normloze samenleving leven. Hoe arrogant kun je liegen? En hoe infantiel kun je dit zonder weerspraak laten. In mijn ogen is religie, vanwege zijn leugenachtige basis, moreel verwerpelijk. Maar die verwerpelijke moraal is door de vrijheid van godsdienst wel wettelijk beschermd.

In plaats van vrijheid van godsdienst zouden we een afkeurende waarschuwing voor de godsdiensten moeten opnemen in de regels die we opstellen voor een leefbare samenleving en een democratischer toekomst met meer vrijheden. Het tolereren en wettelijk beschermen van geïnstitutionaliseerde leugens en intolerantie heeft al veel te lang geduurd. Laten we beginnen de vrijheid van godsdienst als uitzondering uit onze wet- en regelgeving te halen.

09-03-2017

Het ongelijk van Wilders
Het is verkiezingstijd en de politieke partijen buitelen over elkaar heen met mooie verhalen, paradijselijke beloftes en zakken met geld voor iedereen. Alsof ineens de neoliberale economie is afgeschaft en vervangen door een economie van eerlijk delen. Alsof de grote rovers ineens roepen dat het bbp eerlijker verdeelt moet worden. Let wel, alsof! In werkelijkheid beloven ze echt geen eerlijker verdeling van het bbp. Ik vind het een brevet van onvermogen als je als politieke partij in deze weken zo kort voor de verkiezingen moet suggereren (want het is geen beloven) wat je eigenlijk al lang als beleid had moeten uitvoeren. Ik begrijp daarom de mensen die zich afkeren van deze democratie.

In de politieke strijd zit altijd een religieuze oorlog verscholen die op het scherpst van de snede wordt uitgevochten. Hoewel we formeel een scheiding van kerk en staat kennen bevechten sinds de invoering van de parlementaire democratie de religies (alle religies) hun plek in de politiek en het openbaar bestuur. Gebruik makend van een niet bestaande god/allah doen ze schijndemocratisch maar streven in werkelijkheid een theocratie na. De onderdrukking die een religie uitoefent is recht evenredig met de macht die ze hebben. Alerte democraten zien dat en zijn dus waakzaam.

Middelpunt van de religieuze strijd anno nu is het standpunt van de PVV met betrekking tot de islam. De islam Nederland uit, de koran verbieden en de moskeeën sluiten, PVV standpunten die door veel mensen als extreem worden ervaren en die tot verdeeldheid onder de kiezers leiden.

Eerst het verzet van Wilders tegen de islam als zodanig. Ik vind zijn opstelling bijzonder hypocriet. En wel hier om. De islam is weliswaar een import-religie van de laatste decennia waar we niet op zitten te wachten en waartegen verzet op zijn plaats is, onze eigen traditionele religies zijn ons ook al eeuwen tot last. Wilders koketteert met onze joods-christelijke traditie als de basis voor onze samenleving. Onze traditie? Ik voel niets bij de joods-christelijke traditie van ons land, sterker nog, ik vind dat deze traditie ons geen goeds brengt en we kunnen hem beter achter ons laten als onderdeel van een geschiedenis waar we van moeten leren en afstand van moeten nemen.

Terug naar Wilders. Als je twee of meer religies tegen elkaar opzet of uitspeelt haal je de onrust/oorlog in huis. De geschiedenis en de wereld van vandaag zit vol met voorbeelden, onderlinge religieuze twisten lijken de core business van de goddelijke stromingen.
We kunnen gerust stellen dat de islam in ons land (net als elders) een outreaching religie is die in woord, geschrift en activiteit wereldheerschappij nastreeft. Daar moeten we niet lichtzinnig aan voorbij gaan. En ons tegen verzetten.

Maar vele islamitische gelovigen, ook de gematigden, in ons land voelen zich aangevallen, worden bang en schieten in de verdediging. Een verdediging die zich o.a. uit in politieke activiteit door bij voorbeeld de politieke partij DENK. Maar ook vanaf de mimbar in de moskee. Door de islamitische voormannen wordt de angst onder moslims met beide handen aangegrepen om de positie van de islam te verdedigen en uit te dragen. Dat past in de visie op wereldheerschappij die de islam nastreeft. Een religieus geïndoctrineerd maar vooral ook bedreigd volk is gevoelig voor leugens over allah, de koran en geloven. Een aanval op hun geloof doet de rijen sluiten. Zeker als die aanval uitgelegd kan worden als een poging van anders- en ongelovigen om de heilige koran te schenden. En de koran is duidelijk over wat er met die anders- en ongelovigen moet gebeuren.


Christelijk gelovigen zien ook dat er een religie wordt aangevallen en krabben zich op het achterhoofd. Enerzijds is de aanval op de islam een welkome beweging, christenen en islamieten waren nooit vrienden. Anderzijds is een aanval op een religie als zodanig ook zo maar een aanval op het eigen christelijke geloof. En dat verklaart de ambivalente houding van het christendom en de christelijke politieke partijen in de discussie en de praktijk rond het vluchtelingenprobleem en de islam. Ze erkennen de islam als een collega religie en zijn daarmee doof en blind voor de werkelijkheid van dit uitheemse geloof.  Zoals ze ook blind en doof zijn voor de onzin en de leugens van het eigen geloof. Want in wezen streeft ook de christelijke religie wereldheerschappij na. Het rijk van god op aarde is een christelijk ideaal dat al eeuwen door zending, machtsmisbruik en onderdrukking wordt nagestreefd.


En er is meer. In deze bange tijden waarin gelovigen (van alle richtingen) hun eigen geloof onder druk zien staan en bang zijn voor een aanval op hun geloofwaardigheid doen van de weeromstuit alle religies een verwoede poging het eigen geloof weer op te peppen en leidend te maken in een samenleving in verwarring. Je ziet dan ook een waar religieus reveil en offensief op diverse fronten, bij alle religies. Ook in de media, die daar kritiekloos aan mee werken.


De fout die Wilders met zijn PVV maakt is dat hij één religie op de korrel neemt en verzuimt de eigen religie kritisch te beoordelen. Pas als we in onze democratie en in ons bestuur hardop durven zeggen dat alle religies een fout zijn in de moderne samenleving is er zicht op vooruitgang. Pas als we in het openbaar bestuur maatregelen durven nemen die (de invloed van) religies terug dringen en mensen doen inzien dat we beter zonder kunnen, pas dan is er een kans dat de samenleving op dat vlak eerlijker en vreedzamer wordt. Maar er zijn geen politici die dat durven, daarvoor is het lonken naar het electoraat te belangrijk en de macht van de religies te groot. En Wilders doorbreekt die macht niet door alleen de islam aan te pakken. Wilders gebruikt het eigen geloof om een ander geloof te bevechten.

Resultaat: religieuze onrust, iets waarvan we in de geschiedenis genoeg ellende hebben gezien en waar we niet op zitten te wachten. Het is beter elke religie te ontmaskeren en zonder religie de toekomst in te kijken. Wat Wilders doet is religieuze onrust aanwakkeren in plaats van te kiezen voor het wegnemen van de oorzaak van religieuze onrust, de religies. In die zin is Wilders dus éénzijdig en heeft hij ongelijk. Het probleem is niet alleen de islam, het probleem zijn de religies.


14-01-2017

Nepnieuws en de nep-god
Het is een hot item: nepnieuws. De laatste tijd is er (terecht) veel belangstelling voor het verspreiden van nepnieuws op radio, TV, in kranten en op het Internet. Er zijn mensen in de wereld die gretig gebruik maken van de moderne mogelijkheden om op een eenvoudige manier nieuws te verspreiden. En dat dat gebruikt wordt om nepnieuws te verspreiden is niet zo verbazingwekkend. Door de eeuwen heen is het verspreiden van nepnieuws gebruikt om mensen, in het kader van het heilige eigenbelang, op het verkeerde been te zetten oftewel te belazeren.

Google eens op “nepnieuws” en je staat verbaasd over de hoeveelheid berichten en artikelen over dit onderwerp. Nepnieuws is potentieel gevaarlijk, Facebook pakt nepnieuws aan, nepnieuws als campagnestunt, trap er niet in, zo herken je nepnieuws, nepnieuws en klimaat, feit of fake, hoax wijzer, nepnieuws beïnvloedt verkiezingen, zo maar een greep uit de verschillende items die je tegenkomt.

Over één ding zijn de commentaren het over het algemeen wel eens, politici en de diverse media moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het beoordelen van informatie en nieuws. Ze zullen kritischer moeten beoordelen wat feit is en wat fixie. 

In het dagblad Trouw vond ik onlangs een opvallend bericht:
“Paus Franciscus fileert verspreiders van nepnieuws”.
Paus Franciscus heeft een pittige opvatting over het verspreiden van nepnieuws en halve waarheden door journalisten. In het interview met het Vlaamse rooms-katholieke tijdschrift Tertio noemt hij het een zonde die te vergelijken is met poepseks en het eten van poep.

"Ik geloof dat de media heel duidelijk, heel transparant moeten zijn, en niet ten prooi mogen vallen aan de ziekte die coprofilie (poepseks) heet", aldus de paus. Wat hem betreft hoort roddelnieuws en achterklap, dat anders dan nepnieuws soms wél waar is, ook in deze categorie thuis. "Omdat mensen de neiging hebben tot de ziekte van coprofagie (het eten van ontlasting), kan het veel schade doen." 
Mogelijk drukt Franciscus zich zo fel uit over nepnieuws omdat hij onlangs zelf slachtoffer was van deze vorm van misleiding. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen deed het bericht de ronde dat hij Donald Trump steunde. Op Facebook werd dit verzonnen bericht veelvuldig gedeeld.
Tot zover Trouw.
 

Even los van de rol die poepseks en het eten van poep blijkbaar in de gedachten van paus Franciscus speelt vind ik zijn oproep op zijn zachts gezegd merkwaardig, zo niet hypocriet. Als er één sector is waarin al eeuwenlang nepnieuws wordt verspreid is dat de sector religie. De basis van alle religies, het bestaan van een god/goden, is een leugen die heilig is verklaard. Op deze basisleugen zijn door de eeuwen heen diverse religieuze bewegingen gebouwd die steeds meer leugens hebben verzonnen en verspreid. Bewegingen die op arrogante wijze alles wat niet religieus is (alle mensen die de leugens niet geloven) weg zetten als het kwaad. Ongelovigen worden op basis van leugens onderdrukt, bedreigt en zelfs vermoord.  

In de heilige boeken, in de structuur van de religieuze organisaties, in de religieuze propaganda, in het dagelijkse optreden van religieuze leiders en geïndoctrineerde en dogmatisch denkende gelovigen is liegen voortdurend de corebusiness. De heilig verklaarde nep-god is een ware plaag die in de wereldgeschiedenis zijn weerga niet kent. De heilig verklaarde religieuze leugen is het ultieme nepnieuws dat de wereld al eeuwen teistert.
En dan durft de paus de verspreiders van nepnieuws te fileren. Daarmee is de paus zelf de ultieme neppert!

Het is een schande dat politici en de media dit soort zaken met een respectvol knikken en een heilige buiging richting de religies laten passeren zonder het nepgehalte van de religies genadeloos door te prikken.    


23-12-2016

Ongelovigen bashen.
We kennen een vorm van menselijk gedrag dat van alle eeuwen is. Een vorm van
  gewelddadige gedrag jegens anderen in de naam van een imaginaire heerser. Je liegt een religie bij elkaar, noemt dat heilig en om je geloof (je machtspositie) in stand te houden bedreig je alle mensen die je leugens niet geloven.
Het komt veel vaker voor dan de meesten van ons zich realiseren, het schofferen en bedreigen van ongelovigen. Van heel klein en geniepig tot openlijke bedreigingen (soms zelfs met de dood). In extreme situaties wordt ongelovig zijn bestraft met ophangen, stenigen of onthoofden. En het komt zowel in de christelijke, de islamitische als de joodse wereld voor. Alle religies over heel de wereld gebruiken dit middel om mensen te onderdrukken.

Een ieder van ons (die niet wegkijkt) kent de verhalen en beelden van mensen die om hun seculiere-, atheïstische- of vrijdenkershouding worden vervolgd of gestraft of gedood.
Het IHEU Rapport Freedom of Thought 2016 geeft een verontrustend beeld van de wereldwijde ontwikkeling op dit vlak. Het rapport is een absolute aanrader voor een vrijdenker, maar ook voor gelovigen die religieus correct en politici die politiek correct hun ogen sluiten voor het religieuze geweld. Overal ter wereld wordt het begrip godslastering ingezet om ongelovigen onder druk te zetten en worden mensen op beschuldiging van blasfemie veroordeeld (en soms gedood). En dat terwijl godslastering een volkomen leeg begrip is, je kunt een god die niet bestaat niet lasteren. Zoek het IHEU rapport eens op en lees en huiver.

Onlangs was er bij Omroep Human een documentaire te zien met de titel Ongelovig: vrijdenkers op de vlucht. Het ging over ongelovige asielzoekers uit islamitische landen die in ons land, en dan met name in de AZC’s maar ook daarbuiten, bedreigt worden door islamieten die geen geloofsverlaters accepteren. Een heel interessante documentaire die je zal verontrusten. Op het Internet zeker nog te vinden.

De basis voor het ongelovigen bashen vinden we in de heilige boeken. In bijna alle heilige boeken. De bijbel, de koran en de talmoed zijn er bij voorbeeld duidelijk over, ongelovigen mag, nee moet, je aanspreken op hun ongeloof. Je mag ze schofferen en bedreigen en soms moet je ze doden. Maar ook in de ontelbare religieuze boeken die in de loop der eeuwen bij de diverse religies zijn verschenen kunnen ze er wat van. En natuurlijk wordt er vanaf de kansel, in het religieuze onderwijs en in het religieuze onderricht (ook aan de jeugd) niet zachtzinnig omgegaan met de belangen van ongelovigen. 

Iedereen kent het dagelijkse bashen wel. Wie niet gelooft is al snel een zondaar, een heiden, een ketter, een antichrist, een ongelovige, een kafir, etc. Gelovigen zijn altijd in voor wat schelden maar ook voor wat zendings- en bekeringswerk. Iets wat ik op zich al een belediging vind want waar halen ze het recht vandaan om me voor te liegen over niet bestaande goden en wat daar aan onzin bij hoort. En hoe vaak hoor je dan niet dat gods toorn de ongelovigen te grazen zal nemen en dat ze in de hel zullen eindigen. En dan te bedenken dat die hel helemaal niet bestaat. Ongelovigen bashen is dreigen om niets met iets dat niet bestaat. Dat zouden we toch strafrechtelijk aan moeten pakken?

Ik geef hier wat gewone teksten die je in de bijbel tegen komt en die illustreren op welk een gluiperige wijze ongelovigen worden weggezet als foute mensen.
In 1 Timotheüs 1 worden ongelovigen over één kam geschoren met moordenaars, doodslagers, leugenaars en meinedigen.
Vers 9: En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers.
Vers 10:
Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;
In Titus 1 vers 15 lezen we: Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
In Openbaringen21 vers 8: Maar den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Kijk ook eens naar Lucas 19 en Exodus 21. En Leviticus 24 vers 16. Daar is het nog gewelddadiger.

De bijbel staat er vol mee, het ongelovigen bashen is mede een doel van het boek. Want de ongelovigen zijn een bedreiging voor het geloof dat zich baseert op leugens. Zelf nadenken en het niet klakkeloos aannemen van de vele dogma’s verzwakt de positie van de religie.

Maar ook in de koran is het bashen van ongelovigen niet van de lucht. In Soera 8 vers 12 lezen we: Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. In Soera 9 (het gaat over berouw) wordt gezegd dat allah de ongelovigen zal vernederen. Ze dienen vervolgd en gedood te worden, tenzij ze zich tot de islam bekeren. En zo zijn er vele andere passages.

Ook het jodendom laat zich niet onbetuigd. We lezen in de talmoed, Abodah Zara, 4b: Een ketterse ongelovige mag u met uw eigen handen doden. En in Bammidber raba c 21 & Jalkut 772: Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.

Lees de heilige boeken eens echt en laat tot je doordringen op welk een arrogante en bloeddorstige wijze andersdenkenden en ongelovigen door gelovigen worden beledigd en bedreigd. En kijk ook eens om je heen en ontdek hoe in het gewone leven van alle dag door religies (en dan bedoel ik door religieuze organisaties) en door gelovigen (en dan bedoel ik gewone gelovige mensen) wordt gesproken over ongelovigen. Of met medelijden (ze hebben het geloof nog niet gevonden) of afkeurenswaardig (het zijn heidenen, ketters, ongelovigen) of veroordelend (ze komen in de hel en zullen branden in het vagevuur) of moordlustig (ophangen, stenigen, onthoofden). Alsof ongelovigen een minder soort mensen is dat je naar heilige hartenlust kunt schofferen, bedreigen of afslachten. Dat dat laatste ook vandaag de dag gewoon gebeurt en via filmpjes op het Internet gewoon te zien is moeten we niet als een uitwas beschouwen. Iets wat systematisch eeuw na eeuw gebeurt is geen uitwas maar bewust religieus beleid. We moeten ons beseffen dat het bashen en vermoorden van ongelovigen door de eeuwen heen heel gewoon is geweest en ook vandaag de dag in potentie nog heel gewoon latent aanwezig is. Zodra religies macht hebben worden ongelovigen aangepakt.

Zolang religies in hun heilige boeken deze vorm van ongelovigen bashen handhaven zal het niet uit het geloof en de cultuur die zich daarop baseert verdwijnen.
Dat dit maatschappelijke, politieke en juridische consequenties moet hebben is in mijn ogen onontkoombaar. We moeten elke keer als religies ongelovigen bashen helder zijn, het publiekelijk aan de orde stellen en het niet tolereren. De politiek moet zich onomwonden uitspreken over deze kwestie en gerichte maatregelen nemen en ook juridisch moet alles uit de kast worden gehaald om hier een einde aan te maken. Er is geen enkele kans op wereldvrede zolang het bashen van ongelovigen kan voortduren. Zolang we religieuze intolerantie tolereren zijn we de verraders van de vrije wereld en de vijanden van de toekomst van onze kinderen.  

03-12-2016

Vrijheid van godsdienst.

Op de website van Liberales.be vond ik een column van Maarten Boudry die de moeite van het lezen waard is. Het thema godsdienstvrijheid is actueel, wekelijks zie je in de media aandacht voor dit fenomeen, zowel van voor- als tegenstanders. Ik geef de column van Boudry hier verkort weer.

Schaf de godsdienstvrijheid af.
Ik ben nogal gesteld op onze vrijheden. Maar we moeten niet overdrijven. Eentje die voor mij op de schop mag, is de godsdienstvrijheid. Dat beginsel is in het beste geval volstrekt overbodig, maar meestal zelfs discriminatoir, arbitrair en absurd. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de UVRM, met name vrijheid van gedachte en geweten, en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. De aparte behandeling van godsdienst heeft historische wortels. Onze liberale principes ontstonden in een tijdperk waarin mensen vervolgd werden omwille van hun religieuze opvattingen (door mensen met andere religieuze opvattingen). In een volwassen liberalisme echter, ontwikkeld door denkers als Spinoza en John Stuart Mill, ressorteert de vrijheid van religie onder een meer algemene vrijheid van meningsuiting. Kan het echter kwaad dat er, ten overvloede, ook een aparte vermelding van de vrijheid van godsdienst in onze grondwet staat? Vergelijk het met de “vrijheid van gastronomische opvattingen” of “vrijheid van meningen geuit op donderdagen”. Beslist overbodig, maar toch onschuldig?

Helaas is het niet zo eenvoudig. Volgens een wijdverspreide misvatting – die iedereen natuurlijk vrij mag verkondigen – verdient religie bijzondere voorrechten. Alle meningen zouden vrij zijn, maar religieuze meningen vrijer dan andere. Voor religie moet je altijd “respect” opbrengen. Bestaat er tenslotte niet zoiets als “godsdienstvrijheid”? Eerder dan overbodig, is de godsdienstvrijheid in die interpretatie ronduit discriminatoir. Neem het recente advies van de Raad van State dat een algemeen verbod op onverdoofd slachten een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid. Religie krijgt hier dus een vrijgeleide. Dezelfde daad is strafbaar voor één bevolkingsgroep (atheïsten), maar toegelaten voor een andere (moslims en joden). Tot zover Boudry.

Boudry vervolgt zijn column met de vraag wat godsdienst eigenlijk is en waarom de heilige boeken zo heilig zijn. Ik wil nog even stilstaan bij het hierboven genoemde discriminatoire karakter van de godsdienstvrijheid. Boudry noemt als voorbeeld het halal- en koosjer slachten, ik voeg daar de vele wettelijke en regelgeving voordelen voor religies, de besnijdenis en de bedreiging van ongelovigen aan toe. Dit lijstje is natuurlijk lang niet uitputtend (denk ook aan de discriminatie van vrouwen en homo’s) als het gaat om de dreiging die uitgaat van godsdienstvrijheid maar het is bedoeld als voorbeeld.

Met een beroep op de vrijheid van godsdienst doen zowel de oorspronkelijke als de nieuwe religies in ons land met succes een beroep op een uitgebreid scala aan (financiële en organisatorische) uitzonderingen/voordelen op allerhande terreinen. Zie hiervoor b.v. de brochure van De Vrije Gedachte “Houd het geloof er buiten”. Deze uitzonderingen brengen de religieuze organisaties niet alleen financieel en organisatorisch voordeel maar zijn ook behulpzaam bij de religieuze zending en het vasthouden van de “heilige” en “respectvolle” positie die religies in de loop der eeuwen ten koste van ongelovigen veroverd hebben.

Met een beroep op de vrijheid van godsdienst wordt ook in ons land de genitale verminking van kinderen massaal oogluikend toegestaan (en soms ook bekostigd). Maar ook wordt de genitale verminking (zowel van jongens als van meisjes) in andere landen goedgepraat en verdedigd. Hoe diep kun je als beschaafd land zinken. Hoe wreed kun je als beschaafd volk zijn tegenover je medemensen (of ze nu dichtbij of ver weg wonen).

Dan de bedreiging van ongelovigen (maar ook van afvalligen of andersgelovigen). En dan doel ik niet eens op de scheldpartijen namens god aan het adres van ongelovigen zoals heiden, ketter, afvallige, antichrist, etc. De bijbel en de koran (en meerdere “heilige” boeken) zijn volstrekt duidelijk over de positie van de ongelovige in deze wereld. Ze dienen ontmoedigd, bekeerd, bedreigd, vervolgd en in sommige gevallen gedood te worden. Standpunten die in elke publicatie van niet religieuze aard verboden zouden zijn en tot vervolging van de voorsteller en/of uitvoerder zouden leiden. In de religieuze wereld kunnen deze bedreigingen gewoon onderdeel zijn van het heilige en te respecteren geloof, in het heilige boek worden aangeprezen en vereerd en van de kansel worden gepredikt en uitgelokt. En in veel landen ook botweg uitgevoerd.

We zijn een onbeschaafd volk als we niet inzien dat dit alles niet past in onze samenleving (in geen enkele samenleving, waar ook ter wereld). Met wegkijken doen we de democratie geweld aan en zetten we alle kansen op een vreedzame toekomst op het spel. Ik begrijp dan ook niet dat onze politici en bestuurders daar niet duidelijk stelling tegen durven te nemen. Waarom vertellen zoveel mensen religieuze leugens en waarom zijn zoveel mensen doof en blind voor die religieuze leugens. Waarom lenen zoveel mensen zich voor het verrichten van religieuze misdragingen en waarom kijken zoveel mensen weg bij religieuze misstanden?

Maar ja, wie zich kritiekloos laat voorliegen over een niet bestaande god, wie ja en amen zegt tegen de vele religieuze leugens, wie zich laat imponeren door de begrippen heilig en respect, zo iemand is zelf geïndoctrineerd of heeft een kortzichtig eigenbelang en is doof en blind voor de (vaak gruwelijke) werkelijkheid in de wereld om ons heen. Te veel mensen zijn angstige wegkijkers. Wie leugens en intolerantie tolereert is een misdadiger tegen de menselijkheid.

Mijn advies: schaf niet alleen de godsdienstvrijheid af (de rechten en plichten van alle mensen en mensvisies zijn gelijkelijk in de wet geregeld) maar laten we ook duidelijk zijn over de positie van de religies in onze wereldwijde samenleving: ongewenst.

Dat is voor de gelovige van vandaag wat harder dan “ja en amen”, “heilig” en “respect” maar eerlijker naar de toekomstige generaties en een nieuwe kans voor een democratischer wereldorde.

12-11-2016

Men heeft Jezus laten liegen.

In deze blog gebruik ik bewust het woord liegen. Met name om heel duidelijk stelling te nemen. Je kunt ook zeggen “niet de waarheid spreken” of “onzin vertellen”. Maar dat is ook gewoon liegen. Liegen is iets voor waar verkopen waarvan je weet of kunt weten dat het niet waar is. Het is dus het met opzet vertellen van “feiten” die niet op waarheid berusten maar die wel als zodanig worden gepresenteerd.

Er zijn mensen die een hele zware lading leggen op het woord liegen (vooral als ze er zelf van beticht worden) maar dat is niet terecht. Liegen is gewoon alledaags gedrag. Maar in een eerlijke samenleving benoem je dat liegen dan wel en je spreekt elkaar er op aan. Gelovige mensen zijn nogal allergisch voor het woord liegen als je over het niet bestaan van god begint. Zij liegen niet, ook niet over het bestaan van god. Als iemand tegen je zegt dat je liegt kun je twee dingen doen: of bewijzen dat je ten onrechte voor leugenaar wordt uitgemaakt of toegeven dat je liegt. Blijf je ontkennen dat je liegt dan blijf je een leugenaar. Als iemand een bepaalde leugen vertelt betekent dat overigens niet dat zij/hij altijd en overal over liegt. 

De bijbel staat vol met verhalen. En over de bijbel worden veel verhalen verteld. De bijbel is het boek dat mensen voorhoudt dat god bestaat, dat god de wereld en ons geschapen heeft en dat god alles ziet en weet, dat god ons straft en beloont en dat god de wereld bestiert. Hetzelfde geldt voor de koran en b.v. het boek van mormon. De heilige boeken, zoals ze genoemd worden, vertellen over god en de aanverwante religieuze verzinselen zoals de hemel, de hel, de duivel en de engelen. Naast de heilige boeken zijn er natuurlijk ook bibliotheken vol religieuze boeken geschreven over en naar aanleiding van de heilige boeken. Ook hierin wordt naar hartenlust gelogen over het bestaan van god.

Het woord heilig is overigens een woord dat alleen een religieuze betekenis heeft. Het heeft betrekking op een speciale relatie met god. Het woord heilig betekent in de “gewone” wereld dus niets, het is onderdeel van de religieuze leugens.

Er bestaat geen god, geen hemel, geen hel, geen duivel en geen engel. En als het b.v. over Jezus gaat, kom op, er is echt geen sprake van een opstanding uit de dood of een hemelvaart. De vele wonderen die in de bijbel worden beschreven zijn meestal leugens. Het geniepige is dat al deze leugens omgeven worden met een zweem van heiligheid, en daarmee van onaantastbaarheid. De religieuze leugens verdienen notabene respect (vinden gelovigen). Gelovige mensen voelen zich maar al te vaak persoonlijk aangevallen als je ze voorhoud dat god niet bestaat. De religieuze verzinselen zijn boven elke twijfel verheven en twijfelen aan de waarheid van deze leugens is een doodzonde. Maar al te vaak heel letterlijk.

Wie er niet in gelooft, wie de leugens aan de kaak stelt, is een afvallige, een heiden, een ketter, een goddeloze. Scheldwoorden die op niets (want de te geloven items bestaan niet) gebaseerd zijn en slechts dienen als dreigement, intimidatie en afschrikking. Het zijn scheldwoorden die de religieuze leugens moeten maskeren en ongelovigen moeten afbluffen. Het begrip godslastering (hoe kun je iets lasteren dat niet bestaat?) wordt nog altijd gebruikt om religieuze leugens te vrijwaren van kritiek en ongelovigen monddood te maken en te bestraffen.

Alle personen die in de heilige boeken spreken over god liegen. Zelfs Jezus liegt. Daar waar Jezus in de bijbel spreekt over god liegt hij tegen zijn toehoorders en volgelingen. Er zijn geen echte bewijzen dat Jezus ooit heeft bestaan en zo hij al heeft bestaan weten we niet of hij ooit over god heeft gesproken, het is niet aan te tonen. Wel is er in de bijbel geschreven dat Jezus bestond en over god sprak. Dus kunnen we in ieder geval vaststellen dat de schrijvers van de bijbel (van de oorspronkelijke teksten tot de vele vertalingen en aanpassingen door de eeuwen heen) gelogen hebben over het bestaan van god. En zij laten Jezus dus ook liegen.

Gelovigen pretenderen de waarheid te kennen terwijl ze in werkelijkheid slechts hun geloof overeind houden door te liegen.

De religieuze elite liegt, de religieverkondigers liegen, de religieonderwijzers liegen, de gewone mensen die (vaak gewoon te goeder trouw) tegen andere mensen zeggen dat god bestaat liegen. In de kerk, in de media, in de politiek, in het onderwijs, in de economie, overal wordt gelogen over het bestaan van god en wat daar zoal aan fantasieën bij hoort.

Ik vind het verbazingwekkend dat eeuwen lang over zo’n onderwerp gelogen kan worden zonder dat mensen zeggen, nu is het genoeg, het moet maar eens uit zijn met die leugens. Laten we elkaar eens oprecht aankijken en eerlijk toegeven dat dit niet langer kan. Dat het tijd is de religieuze leugens (en al wat het door de eeuwen heen aan ellende heeft gebracht)  achter ons te laten als een grote fout in de menselijke geschiedenis tot nu toe. En dat we met elkaar een realistischer en eerlijker basis zoeken om de samenleving naar de toekomst vorm te geven. Die basis is er natuurlijk deels al wel in de humane en seculiere wereld maar wordt maar al te vaak door de religieuze belangen weggezet als niet godvruchtig. En daarmee blijkbaar als minderwaardig. En dat gewoon op basis van leugens.

Tegen al deze leugens wil ik met kracht stelling nemen. Wie niet gelooft is (op dat vlak) eerlijker.

22-10-2016

Geloof begint bij jou.

Op zaterdagochtend is er een reclamespotje op de radio. De Remonstrantse Broederschap roept de ontwakende mens in het oor “geloof begint bij jou”. Hier is over nagedacht, het is een gelikte PR campagne in het kader van de Remonstrantse zending en zieltjeswinning.

Deze “geloof begint bij jou” slogan is heel strategisch-psychologisch gekozen, zo geef je mensen de suggestie en het gevoel mee dat zij zelf voor hun geloof (moeten) kiezen. Dat het geloof er is dank zij jou. De werkelijkheid is wat ingewikkelder.

Elke religie, het christendom, de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom, het mormonisme, etc., liegt over het bestaan van een god (of een substituut). Ik noem dit heel bewust de religieuze leugen om helder te zijn. Als je altijd maar ja en amen zegt tegen mensen die beweren dat god bestaat bevestig je ze in hun fantasie, hun leugen. Dat kan niet goed zijn voor de ontwikkeling van de realiteitszin in deze wereld (dat zien we dagelijks om ons heen). Als je zegt dat de bewering dat er een god bestaat een leugen is wordt dat door veel gelovigen als respectloos veroordeeld. Een verdedigingsmechanisme dat er voor moet zorgen dat men niet gedwongen wordt aan te tonen dat hun god bestaat en er dus geen sprake is van een verzinsel, een leugen. Ik ben van mening dat als je al eeuwen niet kunt aantonen dat je god bestaat, je niet kunt volhouden dat ie wel bestaat. Blijf je beweren dat god bestaat dan ben je een leugenaar. Vaak wordt ook gezegd of gesuggereerd dat het heiligschennis is om het bestaan van god in twijfel te trekken. We moeten daarbij bedenken dat het woord heilig een door religies bedachte en vormgegeven kretologie is die religie onaantastbaar moet maken en die de religieuze status moet beschermen. Het woord heilig is echter inhoudsloos omdat het onderwerp van de heiligheid niet bestaat.

De religieuze leugen wordt dus verkocht als iets dat heilig en onaantastbaar is. Het wordt gebracht als een boven de mens, de wet en de wetenschap verheven waarheid, discussie is niet mogelijk. Vervolgens wordt de leugen al sinds eeuwen omgezet in een religieus systeem (met mystieke symbolen, onaantastbare heiligheden en dogma’s) dat wordt gebruikt om volgelingen te creëren, te werven, te indoctrineren, vast te houden en te onderdrukken. In mijn visie kan een maatschappelijke visie die gebaseerd is op leugens nooit tot een eerlijk maatschappelijk systeem leiden. We kennen de vele voorbeelden.  

Het begint bij de geboorte. Geen mens wordt religieus geboren maar zodra een kind geboren is wordt het ingelijfd bij de religie van de ouders (als die zelf ook religieus zijn). Of bij de religie van de sociale omgeving (als die sociale druk groot genoeg is). Dat gebeurt met een doop of een lichamelijke verminking (besnijdenis), etc., in ieder geval met iets dat indruk moet maken en als heilig buiten elke discussie wordt gesteld. Dat kan omdat de ouders, generaties lang, ook op dezelfde wijze zijn ingelijfd. Het vraagt inzicht en moed om je eigen indoctrinatie onder ogen te zien.  In de opvoeding en in het onderwijs worden de kinderen vervolgens geïndoctrineerd met de bekende religieuze leugens en dogma’s. Dat kan omdat hun ouders ook op dezelfde wijze zijn geïndoctrineerd.

En dan roept nu een religieuze stroming dat het geloof bij jou begint? Hoe durven ze. Het is bewust liegen om een bewust leugenachtig systeem in stand te houden. En als zodanig ook een misleiding van mensen. Het geloof begint niet bij jou, het geloof dwingt jou, belazerd jou en misbruikt jou om een fout maatschappelijk systeem in stand te houden. Dat geldt voor alle religies.

Het is natuurlijk niet zo dat ieder mens persoonlijk de leugens en de negatieve kanten van het geloof als zodanig ervaart. Heel veel gelovige mensen zijn goede mensen met een warm hart voor de samenleving. Maar dat zouden ze zonder hun geloof ook zijn. Waarden en normen zijn geen exclusieve religieuze aangelegenheid. 

Kijken we echter naar de maatschappelijke werkelijkheid zoals die al eeuwen door de verschillende religies wordt vormgegeven dan moeten we stellen dat religies een fout in de samenleving zijn. Te lang zijn er te veel misstanden (en dan zeg ik het netjes) veroorzaakt door de religies als zodanig en door de onderlinge verhoudingen tussen de religies. Ken je klassiekers, zie de geschiedenis en kijk om je heen. 

De slogan “geloof begint bij jou” is een misleidende onzin-slogan. Maar het geloof kan wel bij jou eindigen. Als je je los durft te maken van je religie, als je een vrij en verantwoordelijk mens durft te zijn, als je vrij durft te denken, als je je mening vrij durft te uiten draag je bij aan het terugdringen van de religieuze leugens en voorkom je op termijn het voortbestaan van een fout maatschappelijk systeem. Onze toekomst en ons nageslacht verdienen beter. 

16-10-2016

Islam-zending en islamisering, we zijn het zat

Wordt u er ook zo moe van? Van die aandachttrekkerij van de religie (of is het een ideologie?) die islam wordt genoemd? Van die “elke dag in het nieuws en op de tong, elke dag wat meer verwarring, dreiging en invloed” strategie van deze godsdienst? Is het geen tijd deze zending een halt toe te roepen?

Ik denk, als ik me zorgen maak over de groeiende invloed van de islam, niet in de eerste plaats aan mensen die de radicale islam aanhangen, IS, Al Nusra, Boko Haram, etc. Dat zijn jihadisten, misdadigers, moordenaars en terroristen die we te vuur en te zwaard moeten bestrijden. En tegelijk moeten we hun slachtoffers (vaak ook islamieten) steunen in hun verzet tegen deze extreem religieuze fanatiekelingen.
Ik denk ook niet direct aan de vele mensen van buitenlandse en islamitische afkomst die in ons land hun plekje hebben gevonden en waardevolle leden van de samenleving zijn. Die moeten we koesteren. Hun religie kunnen we overigens missen.

Ik maak me vooral zorgen over moslims en moslimorganisaties (zelfs moslimregeringen) die buiten- en in Europa en in ons land doen alsof wij een potentieel islamitische werelddeel en land zijn. Het is vooral de arrogantie van deze religieuze onderdrukkers, een religieuze houding die “wij” in het verleden (en hier en daar ook nu nog) ook kenden, die me verontrust. Ja zeker, ook “wij” hebben ons schuldig gemaakt aan kruistochten en de christelijke zending die voor veel leed in de wereld hebben gezorgd. Maar wat “wij” toen deden is niet “onze” schuld in het hier en nu. In onze moderne tijd weten we (als je niet wegkijkt, verblind bent door religieuze dogma’s of politiek correct) dat we beter kunnen leven zonder religie. En dat wil ik graag uitdragen.

Laat ik voorop stellen dat ik tegen elke vorm van religie ben. Ik heb dat nooit onder stoelen of banken gestoken en ben daar ook altijd open over. Maar de opkomst van de islam vraagt op dit moment een gerichtheid op deze specifieke vorm van volksverlakkerij en sluipende inlijving. Om niet onder de religieuze voet van de islam te worden gelopen moeten wij in ons werelddeel/ons land veel duidelijker zijn over wat we wel en niet pikken van een religie in de zendingsmode. We moeten grenzen stellen aan de islamisering (het steeds meer invloed krijgen van de islamitische religie, cultuur en wetgeving in een samenleving) die zich in alle geledingen van de samenleving opdringt.
Het door links en rechts beleden multiculturalisme (ik spreek liever over multireligisme want de religie knelt het meest) van de laatste decennia is een totale mislukking geworden. Daarover is genoeg gezegd en geschreven. Het samenleven van meerdere culturen kan onder voorwaarden mogelijk zijn, culturen kunnen elkaar verrijken. Het samenleven van meerdere religies is niet mogelijk, religies zijn in de grond onverdraagzaam tegen anders- of ongelovigen. Een vreedzame multireligieuze samenleving is, door de drang van elke religie om te overheersen, altijd onmogelijk gebleken. Met name de islam heeft zich altijd ontpopt als een religie die nadrukkelijk en indringend aanwezig is en die naast het uitdragen van het geloof ook de openbare ruimte en het openbare leven voor zich opeist.

Het gaat voor wat mijn aversie betreft dus om de islamisering van Europa en Nederland. De islam eist een steeds grotere aandacht voor haar leugens en dogma’s. En ze ontwijkt of duldt geen discussie of tegenspraak. Het gaat over het (verplicht) dragen van hoofddoekjes, boerka’s, boerkini’s, nikaabs. Over halal slachten, geen varkensvlees of niet halal geslacht vlees op scholen en in kantines, halal vlees in supermarkten. Over het verbieden van alcohol. Over het bouwen van grote, vaak door het thuisland gefinancierde, moskeeën, over de luidruchtige openbare oproepen tot gebed, over de preken van Imams met een inhoud die we in ons land niet kunnen tolereren. Over het verheerlijken van en onderricht geven in een heilig boek, de koran, waarin dingen staan die in onze samenleving strafbaar zijn. Over scheidingsmuren voor mannen en vrouwen in gebedshuizen en woningen, over gescheiden zwemmen en sporten, over vrouwen geen hand geven, over vrouwen die thuis gevangen worden gehouden. Over eerwraak en het tolereren van geweld in huiselijke kring.

Over het stichten van islamitische scholen en universiteiten, vaak met buitenlandse steun en invloed. Scholen waar kinderen en jong volwassenen geïndoctrineerd worden met een primitief geloof dat stoelt op primitieve heilige boeken. Boeken met een inhoud die op vele punten absoluut haaks staat op ons westerse denken. Over Universiteiten waar geen wetenschappelijk onderwijs maar vooral religieus onderwijs wordt aangeboden. Onderwijs waarin homoseksualiteit en niet- of anders gelovig zijn worden veroordeeld en bestreden moeten worden, tot de dood toe. Waarin vrouwen worden gezien en bejegend op een manier die voor ons niet aanvaardbaar is. Over kinderen en jong volwassenen die niets over de verlichting leren, die de holocaust ontkennen. Over gebedsruimtes in scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Over de wijze waarop de ramadan in onze samenleving moet worden ingepast. Over het verwerpen van de scheiding van religie/kerk en staat, religie staat boven de politiek en het bestuur. Het inprenten van religieus denken staat in alles, maatschappelijk en politiek, voorop.
Het gaat ook over jongens die alles mogen (soms losgeslagen zijn en grote irritatie en overlast veroorzaken) en meisjes die van alles ontzegd wordt. Het gaat over het (uitzonderings)recht op de religieuze genitale verminking van kinderen, de besnijdenis. Zowel bij jongens als soms ook bij meisjes. Een handeling waarbij de lichamelijke integriteit en de rechten van kinderen met voeten worden getreden. En over een verhouding mam-vrouw die niet in een vrije samenleving past.

Het gaat over de verachting waarmee wordt gesproken over anders gelovigen en ongelovigen, over het zich altijd gediscrimineerd of respectloos behandeld voelen (als verdedigingsstrategie tegen terechtwijzingen). Het gaat ook over de sluipende invoering van sharia wetgeving, sharia raden en sharia rechtspraak. Over sharia-huwelijken en kind-huwelijken, over polygamie en misogynie. Het gaat over het verbieden van onwelgevallige boeken en het uitspreken van fatwa’s. Over het ageren tegen en willen verbieden van kunst waar bloot in voorkomt.
De islamisering van ons land gaat ook over de weerzin die de islam heeft tegen kritisch, rationeel en wetenschappelijk denken en over de voorkeur voor het irrationeel religieus denken. Over het verzet tegen de vrijheid van meningsuiting en religiekritiek die bij ons onlosmakelijk verbonden zijn met onze individuele en maatschappelijke vrijheid. Over de weerzin tegen de democratie en de seculiere wijze van leven die ons dierbaar is.
Kortom, het gaat over de bewuste beïnvloeding, omvorming en vormgeving van een samenleving op basis van een wereldbeeld dat stoelt op een primitieve, niet geëvolueerde religie waarmee we in het westen niets hebben. Maar die ons nu wordt opgedrongen door de vertegenwoordigers van die religie, daarbij maar al te vaak gesteund door de politiek correcte verraders van onze westerse identiteit, onze waarden en normen.

Als ik deze opsomming bekijk (en ze zal vast niet compleet zijn) bekruipt me het gevoel dat we al onze tijd verdoen aan problemen die niet onze problemen zouden moeten zijn. En die we ons ook niet tot onze problemen moeten laten maken. De discussie over religie (en dan met name over de islam) bepaalt steeds meer de agenda van ons individuele, maatschappelijke en politieke denken. En dat zijn we zat, daar zouden we veel duidelijker over moeten zijn.

In de achter ons liggende decennia is de invloed van de beklemmende christelijke religiositeit (zowel maatschappelijk als politiek) jaar na jaar teruggedrongen maar ze wordt nu vervangen door een nieuwe religie die qua ontwikkeling mijlenver achter loopt. Bijkomend probleem is dat de traditionele religies in ons werelddeel zich (uit angst of uit opportunisme) ineens in een vernieuwd PR offensief storten en ook in de zendingsmode schieten. De opkomst van de islam en de reactie van andere religies, evenals de verwerpelijke collaborerende houding van onze politieke leiders in deze, werpen ons terug in de tijd. Iets waar we niet op zitten te wachten en waar we ons tegen moeten uitspreken en verzetten. En dat moeten we ook verwachten van onze politieke en bestuurlijke vertegenwoordigers. Daar moeten we ook helder over zijn, dat moeten we ze dagelijks voorhouden tot ze inzien dat het in het belang van een vrije samenleving anders moet. Een veel breder en alledaags gebruik van onze vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting is daarbij een wapen.

26-09-2016

Religie en de neoliberale economie.

Prinsjesdag en de algemene beschouwingen liggen weer achter ons. In een dagenlang debat heeft Den Haag zich gebogen over de begroting en de plannen voor 2017. Wat ik opvallend vond is dat onze politieke vertegenwoordigers zich vooral bekwamen in het draaien rond de pot. Steeds worden de echte politieke, maatschappelijke en economische problemen een beetje omzeild en wordt er veel aandacht besteed aan “de babbel voor de buhne”. Iets wat ik als de “babbel voor het eigenbelang” afdoe. Onze politieke vertegenwoordigers dringen niet door tot de fundamentele problemen die in onze samenleving en in de wereld spelen. Er worden geen hoofdzaken benoemd en in de details worden de werkelijke problemen weggepoetst.

Sinds decennia huldig ik het motto dat er twee grote probleemclusters zijn die voortdurend onrust veroorzaken in de wereld. Religie en de neoliberale economie zijn fouten in de (wereldwijde) samenleving. Sinds honderden jaren zijn religies en (neoliberale) economische machten de wetten gaan dicteren op basis waarvan religieus liegen en economisch uitbuiten verfijnd en gelegaliseerd zijn. Er is een wereldbibliotheek volgeschreven over de tekortkomingen en misdadige trekjes van beide systemen, die meer met elkaar te maken hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

Het aloude adagium van de dominee en de koopman (hou jij ze dom dan hou ik ze arm) heeft in de achter ons liggende eeuwen zijn diensten bewezen en door middel van onderdrukking en uitbuiting de rijken rijker gemaakt en de armen armer. De oneerlijke verdeling van de revenuen van hard werken en handel heeft altijd voor veel ellende, dood en verderf gezorgd. Oorlogen, misdaad, vluchtelingen, de wereld lijdt er onder.

Maar er is een kentering zichtbaar. Het wordt steeds duidelijker dat in onze moderne wereld dat aloude adagium niet meer werkt. En dat komt omdat het in onze moderne wereld steeds moeilijker is om informatie achter houden voor mensen die in het verleden verstoken bleven van informatie. Dan denk ik niet alleen aan het ontsluiten van het geschreven woord (boeken, onderzoeksrapporten, kranten, etc.) maar vooral ook aan televisie, film, het Internet en de sociale media. Als er nu iets gebeurt in Lutjewinkel is het over drie minuten bekend in Addis Abeba.  En omgekeerd.

Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop mensen naar hun eigen situatie kijken. Wie onderdrukt wordt door een religie (of dat nu een protestant in Nederland is, een katholiek in Zuid Amerika of een islamiet in Syrië) hoort, ziet en weet dat het ook mogelijk is zonder de leugens van de religies te leven. Die hoort, ziet en weet dat het mogelijk is je aan de onderdrukkende invloed van religies te onttrekken. Hoe moeilijk dat ook is door twijfels, bedreigingen, geweld, sociale druk en uitsluiting (of erger). Maar overal in de wereld zien mensen dat het ook zonder religie kan. Voor ouderen is het vaak moeilijk afscheid te nemen de (schijn)zekerheden die religie biedt. Als je bent opgegroeid met de leugens en de indoctrinatie van een geloof is dat een hardnekkig onderdeel van je leven geworden. Jongere mensen (die ook veel meer gebruik maken van het Internet en de sociale media) nemen gemakkelijker afstand van die indoctrinatie en mijn inschatting is dan ook dat het aanhangen van een geloof op termijn verder zal afnemen. De politiek (lokale, nationale en ook wereldleiders) zou dit proces kunnen versnellen door het religieuze onderwijs af te bouwen. In ons land kan een herziening van artikel 23 en een uitbanning van het religieus onderwijs een grote bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke  modernisering en democratisering van ons land en de wereldwijde samenleving.

Steeds minder laten mensen zich dom houden door een stelsel van religieuze leugens en religieuze onderdrukkingsmethodieken. Hetzelfde geldt ook voor de onderdrukking  en uitbuiting die de neoliberale economie kenmerken. Door neoliberalen wordt natuurlijk stelselmatig ontkend dat zo´n uitbuitingseconomie bestaat maar ook daar is inmiddels een wereldbibliotheek over vol geschreven. Vooral de laatste decennia is deze vorm van graai-economie een steeds grotere rol gaan spelen in de wijze waarop we de revenuen van de wereldeconomie verdelen. Een steeds kleinere groep machthebbers bezit steeds meer van alles wat waarde heeft en rooft steeds meer van het bbp dat we met elkaar genereren.

Ook hier geldt dat door het Internet de snelheid waarmee informatie zich over de wereld verspreidt enorm is toegenomen. Als er vandaag in Londen een financieel schandaal is is dat morgen bekend in La Higuera. Als er vandaag in India een kledingfabriekje instort is dat vandaag nog bekend in Garderen. Als er vandaag een beurscrash plaatsvind voelen we dat overal vandaag al en ook in de jaren hierna. Als er vandaag een grote ontslagronde wordt aangekondigd, tegelijk met een exorbitante verhoging van het inkomen van de rijksten op aarde, is de verontwaardiging vandaag nog op de sociale media te lezen. Niet dat de gevestigde politiek zich daar vandaag nog iets van aantrekt, die gaat gewoon door met hun steun voor de religies en de neoliberale economie. Wat het ingestampte geloof in een god is voor een gelovige, wat het door hebzucht afgedwongen roven is voor een neoliberaal, is het door religie en neoliberalisme afgedwongen politiek correcte gedrag van een politicus.  Daar waar de schijn wordt opgehouden dat ons politieke bestuur er via ons democratische stelsel is door en voor het volk is de werkelijkheid dat we in een schijndemocratie worden zoet gehouden ten faveure van de bestaande machten binnen de religies en de neoliberale economie.

Ik ben een warm voorstander van een brede discussie over de onzin van religies en de ongewenstheid van de neoliberale economie. Een heel brede discussie, tussen alle betrokkenen (en dat is iedereen) en over alle onderwerpen, ook over die onderwerpen die een gelovige of een rover niet welgevallig zijn.


01-07-2016

Liegen en leren te liegen, de religieuze tactiek.

We kennen in Nederland heel wat opleidingen waar systematisch wordt gelogen en waar leerlingen wordt geleerd systematisch te liegen, de vele opleidingen op religieuze grondslag en de religieuze opleidingen. Verspreid over de verschillende deelreligies (het geloof is een sterk gefragmenteerd en verdeeld landschap) worden langs streng gescheiden religieuze lijnen opleidingen aangeboden. Elke deelgod heeft daarbij zijn eigen promotors, volgers en verspreiders. En allemaal mee-eten uit de ruif van gemeenschapsgeld en door gelovigen opgebrachte penningen.

Het begint bij het lager onderwijs, de bijzondere scholen. Daar houdt men jonge kinderen de nog kinderlijke religieuze leugens voor en vormt men zo de basis voor de rekrutering van toekomstige religieuze leugenaars. Ook veel middelbare scholen gaan uit van een religieuze grondslag. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs worden van jongs af aan geïndoctrineerd met de leugens en onzin van de betreffende religies. Vaak met een (al dan niet verholen) afkeer van anders gelovigen of niet-gelovigen.
Ook voor liegen geldt, jong geleerd is oud gedaan. Het is niet eenvoudig om, als je van jongs af aan geleerd hebt dat god bestaat, je te ontwikkelen tot vrijdenker en in staat te zijn de geïnternaliseerde religieuze leugens achter je te laten.
Het indoctrinatieniveau wordt erger naarmate de opleiding een hogere of universitaire opleiding wordt waar specifiek wordt opgeleid om de leugenachtige religieuze boodschap verder te verspreiden over de wereld. Het is dan een kwestie van volwassen worden met een beroepsmoraal langs leugenachtige lijnen.

Binnen het Hoger Beroeps Onderwijs worden leerlingen op een hoog niveau opgeleid voor een beroep. In ons land kennen we diverse religieuze HBO opleidingen waar op basis van religieuze leugens leerlingen wordt geleerd deze leugens verder over de wereld te verspreiden. Het beroep heet dan predikant, pastoor, imam, geestelijke, rabbijn, kapelaan, kerkelijk voorganger, etc. Ook wordt opgeleid voor de ondersteunende beroepen binnen de religiesector.
Een voorbeeld is de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.
Een ander recent voorbeeld is de voorgenomen vestiging van een salafistisch opleidingsinstituut in Rotterdam. Onderricht in de leugens van de koran en opleiding tot islamitisch geestelijke zijn het doel. “We willen een religieuze dialoog op gang brengen”, aldus een woordvoerder van de initiatiefnemer, de stichting Al Waqf.
Wat mij betreft zitten we niet te wachten op religieuze beroepsopleidingen en religieuze dialogen. Verspilde tijd en energie en een foute manier om de samenleving te ontwikkelen.

Universiteiten zijn (ik gebruik hier een algemene omschrijving) instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Er zijn in ons land diverse instellingen die religieuze opleidingen aanbieden en die de naam universiteit voeren. Hoe dat wettelijk zit is me niet helemaal duidelijk maar in mijn ogen is een religieuze opleiding nooit een wetenschappelijke opleiding. Een opleiding die uit gaat van een god waarvan het bestaan nooit bewezen is (en waarvan zelfs geen schijn van bewijs bestaat) kan geen wetenschappelijke opleiding zijn. Een opleiding die evidente leugens gebruikt als uitgangspunt voor een wereldvisie kan nooit een wetenschappelijke opleiding zijn. Het gebruik van het woord universiteit in de naam van zo’n instituut is dan ook niet meer dan misleiding en woordgeweld vanuit een eigen/PR belang. En het is vooral image building en een subsidietitel.
Ik noem wat voorbeelden.
De Theologische Universiteit Apeldoorn biedt een opleiding die “primair is gericht op de toerusting tot het predikantschap in de Christelijke Gereformeerde Kerken”.
De Theologische Universiteit Kampen is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en leidt op tot predikant voor deze kerken.
Deze twee gaan nu samenwerken in de Gereformeerde Theologische Universiteit.
Maar er is ook nog een Protestantse Theologische Universiteit, een erkende ambtsopleiding tot gemeentepredikant en tot predikant geestelijk verzorger.
En er is de Islamitische Universiteit Rotterdam, een omstreden instelling voor onderwijs vanuit islamitisch perspectief en opleiding tot islamitisch prediker. Deze organisatie is overigens een z.g. niet bekostigde instelling.

Al deze “Universiteiten” leiden op tot voorgangers binnen de eigen geloofsgemeenschap en tot staf- en bestuurlijke functies binnen de kerken.
Wat al deze “Universiteiten” voorts gemeen hebben is de onwetenschappelijke basis van waaruit ze onderzoek en onderwijs verzorgen. Met ongeloofwaardige redeneringen en trucs wordt het bestaan van een god/goden volgehouden, een wetenschappelijk bewijs wordt nooit geleverd. En ook een niet verholen zendingsdrang kenmerkt deze clubs. Alles voor de eigen god en de eigen religie.

Ik ben van mening dat we in ons land af moeten van de erkenning en financiering van religieuze opleidingsinstituten. We kunnen niet tolereren dat mensen op basis van leugens geleerd wordt te liegen. Dat is niet in het belang van een toekomstige leefbare democratische wereldwijde samenleving. De politiek zou daar helder over moeten zijn en niet vanuit een politiek correcte of opportunistische houding ogendienst moeten bewijzen en ondersteuning moeten verlenen aan deze organisaties. Als we eerlijk zijn tegenover elkaar durven we tegen elkaar te zeggen dat er geen goden bestaan en dat we niet willen worden voorgelogen.  


16-05-2016

Religie en wegkijken

Er gaat geen dag voorbij of er is veel te doen over religie. In de krant, op TV, in de sociale media, voor en tegenstanders roeren zich. Over de macht van de paus, over de afkalving van het protestantse en katholieke geloof, over de islam als wereldmacht, over de groeiende invloed van de islam in Europa, over de vermeende vredelievendheid van de verschillende religies, over van alles wat met (niet bestaande) goden te maken heeft.

We krijgen er geen genoeg van, hoewel velen van ons er al lang genoeg van hebben. Maar de gelovigen van deze aarde, van alle religies, strijden voor de macht van hun god en hun geloof, voor hun machtspositie in de samenleving, in de economie, in de sociale omgeving, in het maatschappelijk reilen en zeilen. De religieuze strijd is in eeuwen niet veranderd al is ze wel gemondialiseerd en zijn de middelen natuurlijk wel gemoderniseerd.

Zagen we in ons land de afgelopen decennia de invloed van religie jaar na jaar afnemen, door de komst van de islam naar Europa is de strijd om de heilige macht weer volop actueel. Waar ik me vooral over verbaas is de succesvolle “nieuwe kleren van de keizer tactiek” van de religies waaraan politici en de media zich kritiekloos onderwerpen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat politici, openbare bestuurders met een verantwoordelijkheid voor het algemeen belang, en de media, het journaille dat de werkelijkheid in de samenleving bloot moet leggen en duiden, de religieuze leugens voor zoete koek slikken. Er wordt massaal weggekeken. Er is nauwelijks een kritisch geluid als het gaat om de schaamteloze wijze waarop religies ons allerhande leugens over het bestaan van goden, en wat daar aan fantasieën (duivel en engelen, hemel en hel, heilige plaatsen en heilige boeken, etc.)  bij hoort, voorhouden. Er is nauwelijks een kritisch geluid als het gaat om de volkomen foute en leugenachtige basis die de religieuze visie op de samenleving moet onderbouwen.

Er is geen god die de wereld schiep, er is geen god die ons leefregels voorschrijft en de samenleving stuurt, er is geen god die met zijn ten hemel gevaren zoon van boven op ons neer ziet. Hoe kun je zo’n bij elkaar verzonnen verhaal vol leugens de basis laten zijn je wereldvisie?
En hoewel heel veel mensen niet in een god geloven slikken ze kritiekloos het feit dat die religieuze leugens schaamteloos over ons worden uitgestrooid. Niet gelovigen kijken (i.p.v. ze er op aan te spreken) kritiekloos weg als politici en de media kritiekloos wegkijken en ogendienst bewijzen aan de religies. Het gevolg is dat religieuze organisaties en gelovigen gewoon door blijven gaan met hun “nieuwe kleren van de keizer tactiek”. Deze tactiek dwingt gelovigen en niet gelovige mensen hun hoofd te buigen voor een niet bestaande god, zijn grondpersoneel en  de religieuze onzin.

Wat mij vaak opvalt is dat veel niet gelovige mensen de naakte waarheid niet onder ogen durven te zien (niet vrij durven te denken) en dat hardop durven te zeggen omdat de religies zich door de eeuwen heen (vaak met geweld) een heilige en onaantastbare status hebben weten te verwerven die ze ook nu naar hartenlust uitbuiten. Ze durven hun stem niet te verheffen omdat religies direct schermen met de vrijheid van godsdienst. En wat belangrijker is, met de blasfemiewetgeving die ze in de loop der eeuwen hebben afgedwongen en ingevoerd. Bestraffing van godslastering, het lasteren van een niet bestaande god notabene, is een religieus onderdrukkingsmiddel bij uitstek. En zo kon het gebeuren dat god, de naakte keizer met de “nieuwe kleren”, een heilige en onaantastbare status kreeg en in zijn blote kont kon lopen terwijl zijn volgelingen macht uitoefenden over de goedgelovige paupers die langs de route stonden en die vervolgens gedwongen werden beleefd te roepen dat de nieuwe kleren van de keizer prachtig waren.
Wegkijken van de werkelijkheid is niet iets wat alleen politici doen (en wat hen terecht verweten wordt), gewone mensen doen dat ook massaal. En dat verwijt ik hen.

“Natuurlijk meneer de paus, u bent de plaatsvervanger van gods zoon op aarde. En natuurlijk is uw god almachtig en natuurlijk ziet hij op ons neer.” Natuurlijk meneer de dominee en meneer de SGP-politicus, uw god die in de hemelen zijt schrijft ons voor hoe we moeten leven naar zijn waarden en normen. En natuurlijk komt zijn toorn over ons als we niet luisteren.” “Natuurlijk meneer de islam-vertegenwoordiger, uw god is groot en heeft terecht opdracht gegeven kafirs te doden. En natuurlijk is uw god terecht gekant tegen homo´s en vrouwenrechten.” “En natuurlijk zijn uw religies geen voorstander van of zelfs gekant tegen de verfoeilijke democratie en onze verderfelijke vrijheden. En natuurlijk zijn uw religies tegen de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting. Ja meneer, uw god is, als schepper van de wereld en van ons allemaal het heiligste op aarde. Natuurlijk geeft uw vrijheid van godsdienst u het grootste recht om te liegen en te onderdrukken. En natuurlijk zullen wij, de politiek en de media, u niets in de weg leggen.”

Onder het mom (en de wettelijke bescherming) van vrijheid van godsdienst mogen de meest achterlijke en ergerlijke en de meest denigrerende en soms levensgevaarlijke uitspraken, ideeën en leefregels over ons worden uitgestrooid en worden afgedwongen.
Kritiekloos wordt het ge-/misbruiken van de vele niet bestaande goden geslikt en slechts zelden zegt een politicus hardop en consequent dat de niet bestaande goden geen rol dienen te spelen in de wereldwijde samenleving. Slechts zelden zegt een politicus hardop en consequent dat het leugenachtige en onderdrukkende karakter van religies niet de basis kan zijn van de wereldwijde samenleving. Dat vrijheid en democratie door religies bedreigd worden.
De meeste politici, van links tot rechts en wereldwijd, zijn politiek correcte (want eigenbelang is het grootste belang) toeschouwers die langs de route van de religieuze optocht staan en keihard roepen dat de nieuwe kleren van de keizer hem fantastisch staan. Welwillend naar niet bestaande zaken kijken is ook wegkijken. Welwillend zwijgen over religieuze onzin is ook wegkijken.

Religieus zijn is wegkijken van de werkelijkheid en religie vereist wegkijken door politici en de media om niet ontmaskerd te worden. Iedereen weet dat politici en de media belang hebben bij het wegkijken van de religieuze leugens en onzin. Maar wie weg kijkt van de wegkijkende politici en de media en hun “nieuwe kleren van de keizer gedrag” niet aan de kaak stelt maakt zich mede schuldig aan wegkijkgedrag.
Vrij durven denken wordt door religies als een bedreiging gezien maar meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan en belang bij het vrije denken. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Als we eens beginnen alle kinderen op aarde te leren dat er geen goden bestaan dan hoeft de mensheid op termijn niet meer langs de kant van de religieuze weg te staan en te juichen voor de naakte keizer.


25-04-2016

Is een vrijdenker monarchist?

Binnen onze vereniging deed zich onlangs de discussie voor of de vereniging zich als tegenstander van de monarchie zou kunnen opstellen. Natuurlijk zijn er leden die tegen en leden die voor de monarchie zijn. Maar hoe moet de vereniging zich op dit punt profileren? Of moet ze het in het midden laten en zich niet uitspreken? Interessante vragen waarop het antwoord niet zo maar gegeven zal zijn. 

Een vrijdenkersvereniging is geen Republikeins Genootschap, de monarchie is dus geen core business. Maar de vraag is wel interessant, is een vrijdenker monarchist of niet? En is onze vrijdenkersvereniging tegen, voor of neutraal als het om de monarchie gaat? Ik zou het wel een goede zaak vinden als de vereniging er een standpunt over zou innemen.

Er is een aantal mogelijkheden om deze kwestie te benaderen. Het bestuur kan besluiten niets te doen en het open te laten (de status quo te handhaven). Dat zou je dan de neutrale opstelling kunnen noemen. Het bestuur kan ook besluiten wel een standpunt in te nemen. Ze zou dan de leden om een mening kunnen vragen. En vervolgens de uitkomst van die peiling tot een standpunt maken en dat standpunt aan de leden voorleggen. Het bestuur kan ook zelf een standpunt innemen en dat voorleggen aan de leden.Welke opstelling het bestuur dan ook kiest, ik zou graag zien dat zo’n standpunt van het bestuur wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering opdat de leden zich kunnen uitspreken over het verenigingsbeleid op dat punt. Dan weet je als leden en als bestuur wat het officiële verenigingsstandpunt is en wat je wel en niet uitdraagt als dat opportuun is (b.v. wel of niet namens de verenging protesteren of betogen tegen de monarchie). 

Ik wil hier natuurlijk ook mijn eigen standpunt weergeven. Ik ben tegen de monarchie. Samengevat onderbouw ik die mening met de stelling: “vrijdenkers zijn geen onderdanen”. Het adagium “ni dieu ni maître” is hier in zijn volle glorie van toepassing.

De monarchie is kort na 1800 ontstaan als een staatsvorm onder een bezettingsmacht. Het “Huis Oranje-Nassau”, een adelijke familie met machtsaspiraties, trok het koningschap naar zich toe en heeft dat tot de dag van vandaag (met soms intrigerende kunstjes) door erfopvolging aan zichzelf gehouden. Ik ben van mening dat de monarchie niet past in een democratie en dat we deze gekunstelde (machts)constructie binnen de democratie af moeten wijzen.

De monarchie is door de eeuwen heen verdedigd met het zweem dat het van god gegeven is en gepromoot met de slogan “god, Nederland en oranje”. Waarbij ik god en oranje bewust met een kleine letter schrijf omdat het beiden gefingeerde (gefantaseerde, verzonnen, aangenomen) namen zijn.

Het is met name de relatie van de monarchie met religie, met de niet bestaande god die overal in wet- en regelgeving de monarchie aanprijst en ondersteunt, die mij tegen de borst stuit. Het is toch absoluut niet meer van deze tijd dat de monarchie met een beroep op god in stand wordt gehouden. We kennen het begrip godssoevereiniteit volgens welke het koningschap bij de gratie gods gelegitimeerd wordt. De vele formuleringen rond god en de monarchie in onze wet- en regelgeving hebben op basis van deze godssoevereiniteit vorm gekregen. Niet meer van deze tijd, weg er mee. Zoals god zijn gelovigen heeft, zo heeft de monarch zijn onderdanen. Als vrijdenker ben ik geen gelovige en weiger ik me als onderdaan van een koning weg te laten zetten. 

Op koningsdag 27 april 2015 besloot ik op deze site een Blog over de monarchie met ongeveer deze woorden:

“De verheerlijking van een niet bestaande god en een rijke familie met een fancy-naam en overerfelijke macht passen niet in een modern en democratisch Nederland. Wat mij betreft mag na deze feestdag (want voor veel gelovigen en onderdanen is het niet meer dan een drink en dance-event) de discussie over het nut van religie en de monarchie weer worden hervat.”

Nu, kort voor koningsdag 2016, denk ik er nog net zo over.


18-04-2016

Vrijdenken op Twitter

Het is vrijdag 15 april 2016 en vandaag gaat het in de media over twee dingen. Over de kamikaze van Angela Merkel die haar best doet Recep Tayyip Erdogan te vriend te houden en en passant de vrije meningsuiting in Europa in de rug steekt. En over de uitspraken van Johan Derksen die het probleem van de Marokkaanse jongetjes op het voetbalveld aan de orde stelt en de reacties daarop van de multicultilovers.

In beide gevallen zijn het onderwerpen met een religieuze component die ook op Twitter tot veel discussie leiden en waarover de meningen sterk verdeeld zijn. Maar opvallend is dat die religieuze component (zoals vaak gebeurd) zo veel mogelijk buiten de discussie wordt gehouden. Wat is die religieuze component? De achtergronden van de beide kwesties vinden hun oorsprong (deels) in de islamitische visie op de samenleving. Een visie die gespeend is van elk gevoel voor vrijheid en democratie.

Acties van Erdogan en problemen met Marokkaanse jongetjes zijn altijd dankbare onderwerpen op Twitter, ze zijn aanleiding tot een stroom van reacties en een keur aan meningen. Ik heb me op die vrijdag op Twitter (@wimaalten) ook met die discussie bemoeid en een aantal Tweets aan deze onderwerpen gewijd. Tweets die aanleiding waren tot commentaar en discussie, die veelvuldig werden ge-retweet en geliked. Aan de hand van deze Tweets zal ik proberen mijn visie op de genoemde problemen uiteen te zetten.

In de eerste plaats de vraag of een Europees politicus pal moet staan voor de vrijheid van meningsuiting in ons werelddeel, ook als het een grove belediging aan het adres van een staatshoofd betreft. Ik vind van wel en schreef er de volgende Tweet over:
“Een niet bevriend maar dictatoriaal staatshoofd geef je geen ruimte om in jouw land de vrijheid van meningsuiting te bashen.”
Je kunt er van alles van vinden maar waarom zouden we in Europa ook maar een millimeter ruimte geven aan een aanval op onze vrijheid van meningsuiting door een dictator.

En waarom zou Angela Merkel de dictator Erdogan niet van repliek dienen? En waarom steunt ze hem nu in zijn poging kritiek en satire rond zijn persoon op dictatoriale wijze de mond te snoeren? Is Merkel zo dom of heeft ze andere belangen, zoals de overeenkomst over de vluchtelingen- en migrantenkwestie tussen Europa en Turkije? Ze doet notabene alsof ze het erg vindt voor Erdogan dat hij zo wordt aangepakt door een cabaretier.
Vandaar mijn Tweet:
“Zou Merkel wel beseffen dat het dictatoriale gedrag van Erdogan de oorzaak is van de satire die hij over zich heen krijgt? En ze steunt hem!”
Ik vroeg me daarbij af of er soms een overeenkomst in de denkwerelden van Merkel en Erdogan te vinden is die zijn basis vindt in de religieuze denkwereld van beiden. Religieuze politici onder elkaar die in wezen tegen de vrijheid van meningsuiting zijn en hier een kans zien gezamenlijk die vrijheid een slag toe te brengen. Ik stelde op Twitter de volgende vraag:
“Of zouden de religies van de Lutherane Merkel en de islamitische Erdogan de twee samen tot de vervolging van het vrije woord brengen?”
Als ik er over nadenk zit er wel een gerede kans in dat die religieuze afkeer van het vrije woord hier een rol speelt.

In de media kwam je op die vrijdag veelvuldig het standpunt tegen dat Erdogan door de (Duitse) satire te kijk werd gezet. Ik ben van mening dat Erdogan zichzelf te kijk zet en Twitterde:
“Erdogan is te kijk gezet, vinden sommigen. Erdogan zet zichzelf al jaren te kijk met zijn beleid in eigen land. En wij kijken weg.”
En inderdaad, wij (Europa) kijken al jaren weg als het gaat om het beleid dat Erdogan voert t.a.v. de vrijheid (op heel veel terreinen) in zijn eigen Turkije. En als daar zowel in Turkije als in Europa iets over wordt gezegd haasten politici zich de zaak te bagatelliseren of verzachtende woorden te spreken. Hoe fout kun je als Europees politicus zijn.

Dan de Marokkaanse voetballertjes van Johan Derksen. Ook hier een stroom van reacties, voor en tegen. Maar ook hier nauwelijks aandacht voor de religieuze component van het probleem. De ergernis hierover bracht me tot de volgende Tweet:
“Die vervelende Marokkaanse jongetjes zijn Nederlandse jongetjes die verpest worden met een Marokkaans-islamitische opvoeding.”
We blijven die jongetjes Marokkaanse jongetjes noemen terwijl het gewoon in Nederland geboren Nederlandse jongetjes zijn. Weliswaar met een dubbel paspoort maar dat is een ander politiek probleem. Het probleem van die niet aangepaste en steeds problemen veroorzakende jongetjes is dat ze niet met de Nederlandse cultuur worden opgevoed omdat hun religie zich daar tegen verzet. Ze blijven daarom islamitische jongetjes in een democratische cultuur en dat bijt elkaar. De islam erkent geen democratie en is tegen de vrijheden die voor ons zo gewoon zijn. Een vrijheid die we moeten verdedigen tegen de religieuze aanvallen (van zowel christelijke als islamitische zijde) die we op dit moment veelvuldig om ons heen zien.

Want, om maar eens een vrijdenkersleus te hanteren, vrijheid is niet vanzelfsprekend.   


18-03-2016

De anti-religiesfeer.

Onlangs kopte het AD: “Christenen zijn anti-religiesfeer zat.” Ik dacht gelijk: “Ik ben de religiesfeer zat.” Maar wat is er aan de hand? Een paar dagen voor het verschijnen van het artikel was het rapport “God in Nederland” uitgekomen. En daar staan dingen in die de christelijke politici dun door de broek lopen. Het geloof neemt in ras tempo af in ons land. Steeds minder mensen bezoeken de kerk en steeds minder mensen geloven dat god bestaat. Voeg daarbij de recente politieke pogingen om een aantal christelijke voorrechten af te schaffen en het is duidelijk waarom de mannen broeders in de kramp schieten. De voorgestelde afschaffing van de Zondagswet en de poging om de kreet “bij de gratie gods” uit onze wet- en regelgeving te schrappen doet de christenen vrezen dat de scheiding tussen kerk en staat nu serieus zal worden doorgevoerd. En dat tast hun machtsbasis aan. Een SGP-Kamerlid noemt het christenpesten en doet schijnheilig huilie huilie.

Gert-Jan Segers zegt in het artikel: “Ik wil geen machtswoorden spreken, maar inperking van de godsdienst- en onderwijsvrijheid zullen wij niet meemaken.” Diezelfde Segers pleit een dag later voor het laten voortbestaan van de onverdoofde slacht (in ons land verboden) voor joden en islamieten. Daarmee bekent Segers kleur, religie gaat voor gelovigen boven de in ons land geldende democratische wetten. En zo’n houding is in mijn ogen gevaarlijk, als religie macht krijgt gaat de democratie om zeep. En daarom ben ik de religiesfeer, en met name ook de religiepromotie door allerhande gelovige organisaties, in ons land meer dan zat.

Op dit moment zie je elke dag in de Amersfoortbijlage van het AD een ongezonde aandacht voor het zendingsspel van de EO en anderen: The Passion. Elke dag wordt er, onder het mom van Amersfoortpromotie, vooral aan zending gedaan. De meest merkwaardige, onzinnige en leugenachtige uitspraken van gelovigen worden geciteerd en redactioneel kwijlt men vrolijk mee. In De Volkskrant van vandaag is een opiniestuk van Anton de Wit (religiejournalist) geplaatst dat niet-gelovigen wegzet als dom en wereldvreemd. Een stuk dat overigens bol staat van de religieuze leugens. Je leest en hoort op dit moment elke dag wel ergens “god verdwijnt uit Nederland”. Wat een onzin, er bestaat geen god en dus was god nooit in Nederland. En dus kan hij ook niet verdwijnen uit Nederland. Dat het geloof in een niet bestaande god afneemt is een heugelijke constatering, worden de mensen eindelijk realistischer? De media blijven echter dom en kritiekloos alle religieuze nonsens publiceren en doen dus vrolijk mee aan de volksverlakkerij die al eeuwen de wereldwijde samenleving teistert. Religie is voor hen entertainment en dus business.

Wat christenen een anti-religiesfeer noemen is een bewustwordingsproces dat, in weerwil van de wereldwijde  religieuze indoctrinatie en onder invloed van wetenschap, mondialisering en het opener worden van de samenleving (denk o.a. aan de informatievoorziening en de sociale media) langzaam plaatsvindt en dat op termijn onze samenleving uit de religiesfeer zal trekken. Het is in mijn ogen dan ook geen anti-religiesfeer maar een noodzakelijke ontwikkeling naar een eerlijker en meer democratische samenleving. 


17-02-2016

De goedgelovigheid van gelovigen.

De goedgelovigheid van gelovigen draagt in hoge mate bij aan de ellende die we op de wereld zien. Dit is misschien op het eerste oog een wat gewaagde stelling maar voor de scherpe waarnemer al eeuwen een alledaags verschijnsel. Sinds eeuwen worden mensen voorgelogen over het bestaan van goden en wat daar aan religieuze onzin en dogma’s bij hoort. Dat geldt voor alle geloven die we op de aarde tegen komen. Kinderen die in een religieuze omgeving worden geboren worden vaak vanaf de prilste jeugd opgevoed met het geloof. Met “hun” geloof. Want bij een gelovige opvoeding hoort (alle moderne nuances ten spijt) het besef dat alleen “ons” geloof waar en zaligmakend is. En maar al te vaak wordt aangeleerd dat die andere geloven niet waar zijn of zelfs dat anders gelovigen vijanden van het geloof en ketters  zijn. Er zijn religies die niet alleen voorschrijven niet met anders- of ongelovigen om te gaan, er zijn er ook die voorschrijven dat ze vermoord dienen te worden.

Die dogmatische opvoeding met soms haat tegen alles wat jouw geloof niet aanhangt is voor veel mensen de basis voor een levenslange verknipte visie op de wereld, de samenleving en op mensen die anders zijn of anders denken. De z.g. heilige geschriften spelen een grote rol bij de opvoeding tot goedgelovige gelovigen. De goedgelovigheid die er vanaf de jeugd bij mensen wordt ingepompt is de basis voor het levenslang kritiekloos volgen van wat religies en religieuze leiders voorschrijven. Goedgelovigheid is een voorwaarde voor het voortbestaan van religieuze dogma’s. En tijdens het levenslange goedgelovige geloven zijn er vele correctiemiddelen en sancties ingebouwd om degenen die zouden gaan twijfelen of zouden gaan nadenken over de waarheid achter hun geloof, of zelfs zouden overwegen hun geloof te verlaten, op het rechte godvruchtige pad te houden. Het is voor veel mensen dan ook een onbewuste (maar onder druk genomen) keuze om gelovig te zijn en te blijven. Je geloof opgeven is een directe bedreiging voor je positie en soms je leven. Kortom, religie is naast leugenachtig vooral dictatoriaal, onderdrukkend en uitbuitend. En dank zij de goedgelovigheid van gelovigen kan dat voortbestaan.

Je kunt een religie/een geloof opdelen in twee  verschijningsvormen, de godkant van het geloof en de menskant van het geloof. Wat de godkant betreft kun je denken aan het hele bouwwerk van leugens over de niet bestaande goden en de hele entourage die er bij hoort als hemel, engelen, hel, duivel en b.v. de op aarde door god verwekte en geboren en in de hemel zetelende zoon. De godkant is ook de organisatie en werkwijze (inclusief de mensen die hierbij een leidende of uitvoerende rol spelen) van de vele religies die we in de wereld kennen. Maar ook de leugens over de vele profeten en heiligen, de onwaarschijnlijke oosterse goddelijke en mysterieuze verhalen en de spirituele verzinsels die op dit moment zo in de belangstelling staan. Die godkant van het geloof is de basis voor een leugenachtig systeem dat er vooral op gericht is mensen in het gareel te houden, te onderdrukken en uit te buiten. En omdat die godkant gebaseerd is op pertinente leugens zal ze nooit een basis kunnen zijn voor een eerlijke en vreedzame wereld die door de religies zo vals wordt predikt.

Bij de menskant van het geloof moet je denken aan de vele gewone mensen voor wie hun geloof bij hun leven hoort, die in het geloof troost vinden, voor wie het geloof de basis is voor hun sociale leven en die een leven lang goedgelovig maar menselijk en maatschappelijk leven in en voor hun gemeenschap. Deze mensen zouden ook zonder religie waardevolle leden van de samenleving zijn. De goedgelovigheid van deze mensen is echter ook de basis voor het misbruik en de onderdrukking die religies zo kenmerkt. Ja en amen zeggen tegen religies is de doodsteek voor een eerlijke en vreedzame wereld.

In mijn visie kan de menskant van religie in de toekomst een goed inpasbare component zijn in de vormgeving van een vreedzame en leefbare wereld, onder de voorwaarde dat ze zich weet te ontworstelen aan religie en de religieuze leugens. Het is dan ook van groot belang, nee topprioriteit, dat we inzien dat (wereldwijd) vrij en onafhankelijk denken een heel belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs hoort te zijn. De goedgelovigheid moet er af. Alleen dan is er een kans dat volgende generaties zich zullen weten te ontworstelen aan de religies die al eeuwen lang de sfeer op aarde verpesten (en erger). Dat we, om dat te bereiken, een ander soort wereldleiders en politici en een andere economische orde nodig hebben is evident.

Een specifieke vorm van goedgelovigheid is de alledaagse goedgelovigheid van gelovigen. Elke dag zie je in de media berichtjes en informatie met een religieuze achtergrond. Berichtjes en informatie over het religieuze leven, over activiteiten van religies, over goden, heiligen, etc. Het zijn religieuze PR activiteiten die meestal zonder enige kritische kanttekening (want onder het mom van vrijheid van godsdienst) de wereld worden ingeslingerd. Het hoort bijna bij het alledaagse leven zoals eten en drinken. Deze alledaagse beïnvloeding en indoctrinatie van gelovigen is een machtig wapen in de handen van religieuze organisaties. Geen betere beïnvloeding dan alledaagse beïnvloeding. Ik stel hier het alledaagse vrijdenken tegenover (want vrijheid van godsdienst is ook dat je vrij mag zijn van godsdienst). Laat ook in de alledaagse situatie het vrij en onafhankelijk denken je levenshouding zijn, wees kritisch op die alledaagse religieuze informatie en geef religieuze oplichters geen kans.  

De goedgelovigheid van gelovigen is vooralsnog de kurk waarop religie drijft. De goedgelovigheid van gelovigen is de legitimatie voor religies om hun leugenachtige wereld- en mensbeeld maximaal uit te nutten. De goedgelovigheid van gelovigen moeten we daarom niet als een te respecteren levenswijze benaderen maar als een serieus probleem en aandachtspunt dat verandering behoeft. Willen we de wereld op termijn leefbaar houden dan is de (alledaagse) goedgelovigheid van gelovigen een sta in de weg. We kunnen dat de mensheid niet vaak genoeg voorhouden.


12-01-2016

Lieg niet tegen mij!

Waarom is liegen, en dan met name religieus liegen, gewoon geworden op deze wereld? Een vraag die ik mezelf regelmatig stel als ik weer eens geconfronteerd word met leugens over het bestaan van een god, een hemel, engelen, een hel, de duivel, etc. Maar ook leugens over wonderen die door god of door geestelijken zouden zijn verricht, over zalig- en heiligverklaringen, over Jezus en zijn ongelofelijke avonturen, etc.

En ik wordt daar dagelijks mee geconfronteerd, in persoonlijk contacten, in de krant, op de TV, in de sociale media, etc. Er gaat geen uur, nee, geen seconde, voorbij of ergens op aarde wordt flink religieus gelogen. Binnen elk van de vele geloven die er op deze aarde zijn.

Doe in gedachten eens een stap achteruit en kijk naar onze aarde. Zie het gekrioel van al die miljarden mensen en zie al die menselijke contacten die er zijn, ontelbaar veel per seconde. Doe alsof je al die menselijke contacten van dichtbij kunt zien en horen. En bedenkt dan hoeveel van die contacten op datzelfde moment bestaan uit leugens. Op het moment dat, op welke wijze ook, religie een rol speelt in die contacten wordt er gelogen. Schaamteloze leugens over god en wat daar zoal aan religieuze onzin bij hoort. Maar ook schaamteloze leugens, verpakt in dogma’s, over wat je wel moet geloven en wat je niet mag geloven, over wat hoort en wat niet hoort, over wat je wel mag doen en wat je niet mag doen, over de sancties die god heeft en over je uitstort als je niet luistert. En bedenk dat het gewoon medemensen zijn die die leugens vertellen.

We vinden het heel gewoon, we slikken het voor zoete koek, we zijn er nauwelijks kritisch over, we stellen er geen vragen over, we knipperen niet eens met onze ogen. Gelovigen buigen in eerbied voor hun god (en voor zijn grondpersoneel), politici durven er geen vragen over te stellen of durven zich er niet over uit te spreken. Programmamakers, journalisten en presentatoren binnen de media slikken religieuze leugens zonder een kritische vraag te stellen of de leugenaars aan te spreken op hun uitspraken en gedrag. Al deze zwijgers en wegkijkers zijn figuranten in het wereldwijde toneelspel “de fabel van de nieuwe kleren van de keizer”. We lachen er wel om maar we doen er bijna allemaal aan mee. Mensen staren met holle ogen en vergeten te denken. Ze zien wat ze niet zien en willen niet weten wat ze eigenlijk wel weten. Vervreemding als levensgevoel.  

Het is zo gewoon geworden dat de massa er gewoon niet meer over nadenkt, liegen is een vast onderdeel van ons leven, het behoort tot de basiswaarden van ons bestaan. De religieuze leer die ons heel hypocriet voorhoudt dat je niet mag liegen is zelf één grote leugen. Tegen beter weten in wordt met een stalen gezicht beweerd dat de religieuze verhalen waar zijn en met een uitgestreken gezicht is de mensheid quasi zalig onwetend.

Maar de vrij denkende mens gelooft niet in een god die niet bestaat. De vrij denkende mens noemt een gruwelijk boek geen heilig geschrift. De vrij denkende mens laat zich niet voorliegen vanaf een kansel in een gods- of gebedshuis, in een persoonlijk contact of via de media. De vrij denkende mens laat zich niet voorliegen door mensen die zeggen in naam van een god te handelen. De vrij denkende mens zegt het gewoon tegen de religieuze leugenaar: “Lieg niet tegen mij! Hou op met je leugens en probeer mij niets wijs te maken".

Hoe kan een wereld waarin liegen een vast onderdeel van het dagelijkse leven en van de menselijke contacten is geworden een eerlijke wereld zijn? Dat kan dus niet. In een wereld waarin liegen tot de (van jongs af aan aangeleerde) basiswaarden en basisvaardigheden behoort kan geen eerlijke ontwikkeling plaatsvinden. Daar zal via de leugen/de religie machtsmisbruik en onderdrukking altijd een rol spelen. Waar in god wordt geloofd regeert de leugen. Dat zien we dagelijks om ons heen en daar plukken we allemaal elke dag de wrange vruchten van.

Het is niet voor niets dat ik al jarenlang vind dat “religies een fout in de wereldwijde samenleving zijn”.  


31-12-2015

Onzin spreken over boven.

De bekende uitspraak van de theoloog H. Kuitert, “Alle spreken over boven komt van beneden”, wordt ook door atheïsten en vrijdenkers veelvuldig aangehaald. Het geeft aan dat er alleen door mensen iets gezegd wordt over god en de hemel en wat daar zoal bij hoort. De auteur wordt er van verdacht met deze uitspraak het bestaan van god in twijfel te trekken. Daar kunnen vrijdenkers zich wel in vinden maar natuurlijk zijn veel christenen allergisch voor de uitspraak. Twijfelen over het bestaan van god is een zonde. En dus wordt de uitspraak in religieuze kringen veelvuldig verzacht, verdraaid of in het eigen voordeel uitgelegd.

Zo heeft de religieuze filosoof René van Woudenberg deze uitspraak eens “gefileerd” in een artikel in Trouw (27-01-04). De moeite waard om het nog eens na te lezen.

Van Woudenberg noemt de uitspraak van Kuitert een gevaarlijke slogan. Hij vraagt zich af (samengevat): “Betekent het dat de uitspraak 'God is liefde', net als alle andere uitspraken over God, hemel en eeuwig leven door mensen worden gedaan? Wel, dan zouden, uiteraard, de enige uitspraken die over God, hemel en eeuwig leven gedaan worden, door mensen gedaan moeten worden.

Wil de slogan dus waar zijn, dan moet het zo zijn dat God nooit iets zegt.

Maar het is natuurlijk ook zeer wel mogelijk dat God soms zegt dat hij dit of dat heeft gezegd. Er zijn op de wereld vele voorbeelden van mensen die beweren dat god tegen ze heeft gesproken. Bij voorbeeld over zijn macht, de hemel en zijn zoon. En een uitspraak van God over boven komt uiteraard niet van beneden.

Het simpele feit dat er spreken over boven is dat van beneden komt, mag niemand ertoe verleiden te denken dat God nooit iets zegt. Het feit dat de slogan dat toch doet, maakt hem gevaarlijk.”

Ja, dit zijn echt zinnen uit het Trouw-verhaal van deze zendeling. Kun je dat nog een wetenschapper noemen?

In het zondagochtendprogramma Tendens op Radio GLD (een programma met soms interessante, soms onzinnige visies op religie en spiritualiteit) had Rinus van Warven onlangs een gesprek met dominee van der Kaaij uit Nijkerk. Je weet wel, die dominee die uit zijn kerk is gegooid omdat hij het bestaan van Jezus in twijfel trok. Van der Kaaij haalde de uitspraak van Kuitert aan en had er zijn eigen versie van gemaakt: “Alle spreken over boven komt van binnen”. En hiermee geeft van der Kaaij een eigen religieuze, of is het meer een spirituele, draai aan de uitspraak van Kuitert.

Van Warven en van der Kaaij keuvelen in het programma zo nog wat verder over god en geloof en komen bij de vraag of het bestaan van god bewezen kan worden. Van Warven denkt van niet en komt tot de conclusie: “als god wetenschappelijk bewezen wordt kan het god niet zijn”. Van der Kaaij vult hem aan: “god bestaat, hij is in ons”.

Ik moet altijd een beetje glimlachen bij zoveel flauwe kul, dat heten intelligente jongens te zijn maar het zijn in wezen broodbabbelaars in een goedgelovige wereld.

Mensen als van Woudenberg, van Warven en van der Kaaij (en de vele andere vakgenoten) maken met het grootste gemak de grootste onzin tot eerbiedwaardige praatjes. Het bestaan van een god wordt filosofisch, theologisch of vol fantasie en leugenachtige beweringen in de lucht gehouden. Geloven maakt blind voor de werkelijkheid.

In mijn ogen heeft Kuitert met zijn uitspraak gelijk. Alle spreken over boven komt alleen van beneden. Er is geen boven waar gesproken wordt. Er is geen god, geen zoon die aan zijn zijde zit, geen hemel en geen engel.

En dus bestaat er geen god die spreekt. Er zijn alleen mensen die over boven, over god, over een zoon die aan zijn zijde zit, over een hemel en over engelen spreken. Mensen die fantasie en werkelijkheid vrolijk mixen. Of spreken over boven omdat ze daarmee hun machtspositie vestigen en anderen kunnen onderdrukken.

Mensen die over boven spreken zijn vaak meesters in het liegen en kletsen vooral onzin. Maar dat zegt Kuitert er niet bij.


14-12-2015

Religieus klein bier.

In religieuze kring (en ook door politiek correcte niet gelovigen) worden de alledaagse uitingen van religieuze onderdrukking altijd afgedaan als klein bier, niet belangrijk, vrijheid van godsdienst, etc. Maar ik ben van mening dat die kleine dagelijkse uitingen van knechting door een niet bestaande god en zijn onechte uit de dood opgestane en naar de hemel opgevaren zoon een ongezonde verslaving vormen. Als je het gewoon vind elke dag te drinken ben je een alcoholist, als je het gewoon vind je elke dag te laten kleineren, koeioneren en onderdrukken door een religie ben je een gelovige.

Ik geef een paar voorbeelden. In een gemeente op de Veluwe is het (door een eeuw lang christelijk bestuur) verboden op zondag een evenement te organiseren. Nu ligt er in de stad rond de kerstdagen een kunstijsbaan die graag op zondag 27 december open wil. Leuk voor de jeugd en goed voor de exploitatie (die met gemeentelijke subsidie overeind wordt gehouden). Maar het kan niet, god wil het niet. En een hele gemeente moet maar naar de religieuze pijpen dansen.

In Aalburg moet van de SGP een reclameposter voor dameslingerie worden weggehaald uit een bushokje. Enige jaren geleden gebeurde dat ook, toen onder het mom van dat het zondig was en god zoiets verbood. Nu is het SGP argument dat “het niet meer past bij de positie van de vrouw”. Een nogal gezocht “modern religieus” argument van christelijke mannenbroeders die eigenlijk de vrouw willen behandelen zoals dat onder de islam in Saoedi Arabië nog gebeurt. Hypocriet volk.

Een dominee uit Nijkerk heeft in een boekje het bestaan van Jezus in twijfel getrokken. Nu mag hij niet meer preken in zijn kerk, de gemeenteleden mochten eens gaan nadenken over de religieuze dogma’s. Wie niet alle dogma’s kritiekloos omarmt gaat er uit.

De paus opende deze week in de St. Pieter de Porta Sancta, de heilige deur. Dom toneelstukje voor een oude heer en onderdanige gelovigen. Maar ook in Nederland doen we er aan mee. In Groenlo heeft de RK kerk een heilige deur die deze week door de hulpbisschop van Utrecht is geopend. Hoe het precies zit met de functie van deze heilige deuren weet ik niet maar het is allemaal zo heilig dat niemand er een kritische vraag over stelt. Echte volksverlakkerij.

Op Twitter vind je een account dat heet @ikbenchristen. Elke dag sturen ze een tiental tweets het net op met zendingsboodschappen. Leugens over het bestaan van god, de aanwezigheid en wederkomst van Jezus en meer dogmatische onzin. Ik reageer vaak met een grap of een steek onder water maar echt een reactie krijg je van die club niet. Natuurlijk niet, ze willen geen discussie ze willen zieltjes winnen.

In de media krijgt priester Antoine Bodar altijd alle ruimte voor zijn prediking en voor de vele lezingen die hij verzorgt. Vol valse verhalen over god en zijn zoon, de zondige mens en het hemelrijk voor de goeden onder ons. En zelden, nooit eigenlijk, krijgt Bodar een weerwoord of een kritische vraag. Onze media zijn dommer dan het volk dat de naakte keizer toejuichte en onderdanig riep dat zijn nieuwe kleren wonderschoon waren.      

De indoctrinatie en onderdrukking van je geloof van je af schudden is niet eenvoudig. Binnen westerse religies zijn er vele (subtiele) sancties, binnen de islam staat er op veel plaatsen nog de doodstraf op. Toch wordt het aanpakken van afvalligen door veel gelovigen, politici en wereldleiders afgedaan als “een interne kwestie van een geloof of een land”. Wegkijkers.

De alledaagse religieuze uitingen lijken voor sommigen de gewoonste zaak van de wereld, klein bier dus. Toch zijn ze de basis voor een wereldwijd systeem van onderdrukking en uitbuiting van gewone mensen door bewuste oplichters die de leugens van de religies gebruiken hun wil op te leggen en hun machtspositie te vestigen en te beschermen.  

Elke dag dronken is een verslaving, elke dag geloven ook. En dat is geen klein bier, beiden zijn ongezond voor mens en samenleving. De alledaagse vrijdenker is daar heel nuchter in.


30-11-2015

Het nieuwe belazerformat.

Natuurlijk is het origineel ouder dan de weg naar Rome maar binnen christelijk Nederland is weer eens een nieuw belazerformat ontwikkeld. Een “moderne” manier om mensen voor te liegen over god, de duivel, de hemel, de hel en de engelen. Ja echt, al deze sprookjesfiguren komen weer voorbij. Het is een goed doordacht format waarbinnen de religieuze leugens maximaal kunnen worden uitgenut.

Groot Nieuws Radio is de naam. Een radiostation, gevestigd in Veenendaal en in opdracht van de heer bezig met zendingsactiviteiten, vooral in de bible belt. Wat zeg ik? Ze adverteren zelf met “Het christelijke radiostation voor Nederland en België”. Echte over de grens zending dus waarbij ook de Vlamingen van spiegeltjes en kralen en religieuze leugens worden voorzien.

Het station is in 2007 opgericht door een oud EO medewerker en na een turbulente opstartperiode met een dreigend faillissement en een redding door gulle christenen gaat Groot Nieuws Radio nu helemaal los.

Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag wordt er uitgezonden. De pretentie is groot nieuws te brengen. Maar onder het mom van achtergronden en nieuws uit kerk en samenleving wordt het hele scala van gezalfde leugens weer eens over de lage landen uitgestrooid. We horen christelijke boodschappen, overdenkingen, opwekkingen en heel veel god, god en god. Natuurlijk zijn er ook bijbelstudies en worden allerhande christelijke activiteiten gepromoot en ondersteund.  

Maar Groot Nieuws Radio brengt vooral veel muziek, de hele dag christelijke muziek. En, zo meldt de website trots, alleen van christelijke artiesten. Gospels, tranentrekkers, prijs de heer gekweel en psalmen. Blessings is het toverwoord, de zegen en de zaligheid voor iedereen.

Aan alle leeftijdsgroepen wordt gedacht. Natuurlijk, de kerken vergrijzen, de middelbare leeftijd gelooft niet echt meer en de jeugd moet dus maar worden opgewekt om de religie en de religieuze instituten in stand te houden. Was god vroeger een oude man met baard die in de hemel woonde, nu is er de god die op een wolk met een laptop de wereldzaken digitaal regelt. En natuurlijk is er, voor de wat meer spirituelen die gepaaid dienen te worden, de god die je niet kunt zien maar die in ons allemaal is. Maar hij, de almachtige god van hemel en aarde, is er dus nog steeds en alle oude verzinsels worden nog gewoon voor waar verkondigd. God leeft en hij bestuurt de aarde, zijn zoon komt op termijn terug op aarde en alleen de gelovigen zullen gered worden. De oude dogma´s zijn nog gewoon kerkelijkrechtsgeldig.

Je hoort er werkelijk dingen die je anno nu niet meer voor mogelijk zou houden. Wat is er groot nieuws aan Groot Nieuws Radio vraag je je dan af. Niets dus.

Ik denk dat de gemiddelde luisteraar van Groot Nieuws Radio een gewoon mens is met een prima plek en functie in de samenleving. Maar ook een mens die zich, misschien wel door de religieuze indoctrinatie die vanaf de vroege jeugd in het brein heeft huis gehouden, gemakkelijk laat misleiden. En zo’n nieuw belazerformat als dat van Groot Nieuws Radio speelt daar handig op in. Oude misleiding in moderne babbels. Want ook de moderne christen is van huis uit niet in staat vrij en onafhankelijk te denken en daarom ouderwets beïnvloedbaar. En dus, als het om geloven gaat, gemakkelijk te belazeren.

Je kunt de luisteraars voorhouden dat ze zo dom zijn zich om de tuin te laten leiden maar het zijn de bedenkers, supporters en uitvoerders van dit format die bewust met kwalijke bedoelingen de ether vervuilen en de luisteraars belazeren.

Ieder nadenkend mens weet dat liegen en onzinverhalen vertellen door de eeuwen heen een kenmerk is geweest van religies. Deze traditie wordt door Groot Nieuws Radio in een nieuw belazerformat voortgezet.

12-11-2015

God, sinterklaas en de witte wieven.

We komen weer in het jaargetijde van de onderdanigheid, de heiligheid en het gelovig liegen, het jaargetijde van sinterklaas en kerst. De recente discussie of zwarte piet nu wel of niet discriminerend is gaat aan mij een beetje voorbij. Ik schreef 35 jaar geleden al dat het duo sint en piet een fout product is van oude religies en verfoeilijk knechtendom.

In mijn ogen moet je kinderen niet opvoeden met die oneerlijke verhalen van bang maken en kadootjes uitdelen. Het deed mij te veel denken aan de dominees die vanaf de kansel iedereen uitscholden voor zondaar en je vervolgens probeerden te lokken met het hiernamaals, de hemel vol kadootjes. Mijn standpunt stond toen al vast, sint en piet passen niet in een moderne opvoeding, een humaan alternatief voor dat kinderfeest zou mooi zijn.

Nu hebben we het sinterklaasjournaal om de kinderen in te lijven in het gilde van bang gemaakte en vervolgens met kadootjes gelokte gewillige slachtoffertjes. En daar hebben ze nu de witte wieven ten tonele gevoerd. Dat zijn vrouwenfiguren die in oude sagen en legenden voorkomen en die soms goedaardig en soms kwaadaardig zijn. Soms zijn het heksen dus. En dat is bij de hervormde scholen in Barneveld en Ede in het verkeerde geloofsgat geschoten. De kinderen op die scholen mogen niet meer naar het sinterklaasjournaal kijken.

Directeur Bertus van den Berkt van de Stichting Hervormde Scholen De Drieslag is er in de krant duidelijk over: “Daar willen wij niets mee te maken hebben. Het verhaal is in een occulte sfeer terechtgekomen en daar werken wij niet aan mee.”

In een brief aan de ouders wordt het besluit toegelicht. Zo schrijft directeur Herman Hofman van de Koningin Wilhelminaschool: “Wij weten uit de bijbel dat de Here God verdriet heeft om mensen die zich bezighouden met hekserij. Ook als het wordt gebracht in een thema vol fantasie, is het niet iets dat ons helpt om de Here Jezus te volgen.” Tot de intocht van de sint besteedt de school geen aandacht meer aan het Sinterklaasjournaal.

Kun je nagaan, de mannen broeders werken in op de schuldgevoelens van hun volgelingen en spelden ze op de mouw dat de here god verdriet heeft. En de volgelingen worden onderdruk gezet de here jezus te volgen. Let op, je bent zo maar een afvallige.

Nou, nou, wat een lef. Noch god, noch sinterklaas, noch de witte wieven bestaan. Wat dat betreft verkopen de hervormde scholen met hun godsleugens ook fantasie. Maar ik begrijp de hervormde broeders wel, die gesjeesde katholieke bisschop en die verderfelijke vrouwen, die witte wieven, zijn concurrenten van de here god. De zwarte pakken weten heel goed dat ze geen van allen bestaan maar ze kunnen geen anders gelovige of heidense concurrenten dulden naast de god van hemel en aarde. Dat zou hun machtspositie maar aantasten. En natuurlijk mag je als goed christen wel liegen over een god die niet bestaat en schaam je je er niet voor om met een schijnheilig gezicht andere niet bestaande fantasiefiguren met veel vertoon af te serveren.

Voor mij hoeft het sinterklaasfeest niet omdat de goedheiligman een figuur is die, in de goed religieuze traditie, kinderen bang maakt en doet alsof hij je vriend is. Dat patroon zie je ook bij veel religies, dat zie je bij god, dat zie je bij allah, dat zie je bij de paus en bij heel veel ander grondpersoneel van de hemelse heersers.

De tijd van sinterklaas en kerstmis is, voor wie nadenkt, de tijd van de geheiligde leugens die het vrome volk (jong en oud) onderdrukken.

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die gewoon een leuk kinderfeest vieren en een paar weken later wat gezellige vrije dagen beleven met familie, vrienden en kennissen. Wat mij betreft zijn god, sinterklaas en de witte wieven niet uitgenodigd.

21-09-2015

Een gewone vrijdenkers maandagochtend.

Het is maandagochtend en de ochtendkranten zorgen na het weekend voor het eerste nieuws tijdens de koffie. Intussen zet ik ook de TV aan. Een ritueel waar ik van hou, eens zien wat er nu weer in de wereld is gebeurd en vooral eens zien hoe daar op gereageerd wordt in de media. En dat laatste is altijd hetzelfde, naar gelang de maatschappelijk kleur en de wensen van de financiers wordt het nieuws voorgeschoteld. Daarbij, zo is vaak mijn indruk, wordt door de media niet nagedacht over wat ze ons voorschotelen maar kritiekloos gebracht wat opportuun is.

Een paar voorbeelden. Onder de kop “Een bezoek als een godsgeschenk” brengt De Volkskrant een artikel over de paus die in Havanna een dienst opdraagt en daarin zegt: “We (het Vaticaan) dienen geen ideeën”. Ik denk dan: “een godsgeschenk? Er bestaat helemaal geen god maar dat weet de VK blijkbaar niet. En het Vaticaan dient geen ideeën? Ze dienen notabene een niet bestaande god en bouwen op dat idee al eeuwenlang een wereldimperium. Komt het niet bij een journalist of een redactie op om daar een kanttekening bij te plaatsen?”

In het AD zie ik de kop “Als anderen zien hoe ik bid maken ze me af”. Een Syrische vluchteling durft in de opvang in Utrecht niet te bidden uit angst voor de onderlinge haat en nijd binnen de islam. Hij behoort tot een minderheid die in Syrië vervolgd en uitgeroeid wordt. Maar het AD laat de waanzin van de islam en de invloed van deze religie (of ideologie, daar zijn de meningen over verdeeld) verder onbesproken. Een gemiste kans voor een eerlijke, niet politiek correcte, discussie over de rol die vreemde religies is onze samenleving meer en meer spelen.

Bert Koenders bezoekt de Iraanse leiders in een poging het Nederlandse bedrijfsleven na het atoomakkoord weer voet aan de grond te geven in dat land. Hij likt Javad Zarif en Hassan Rohani, vertegenwoordigers van het ayatollah regime, en heeft het maar even niet over de (religieuze) onderdrukking van het Iraanse volk. Ook de krant zwijgt er over.

De VN benoemde dit weekend Saudi-Arabië tot voorzitter van een forum in de Mensenrechtenraad. Het land levert het hoofd van een panel met “onafhankelijke experts” in de Mensenrechtenraad. Het hoofd van dit panel mag eigenhandig adviseurs aanwijzen die zich gaan bezighouden met mensenrechten in landen waar de VN een mandaat heeft. Die adviseurs worden volgens UN Watch door de Raad beschouwd als ‘de kroonjuwelen’. En dan te bedenken dat Saudi-Arabië mogelijk recordhouder is als het gaat om de schending van rechten van vrouwen, minderheden, ongelovigen en dissidenten. Ze hebben dit jaar waarschijnlijk al meer mensen onthoofd dan IS. Maar ik zie geen krant of ander medium (behalve wat kritische internetsites) die hier aandacht aan besteedt.

Religieuze- en ook economische onderdrukking en uitbuiting is in het belang van veel te veel machtigen op deze aarde. Diezelfde machtigen bepalen wat je wel of niet ziet of hoort in de media. Gelukkig is er het Internet, vrijplaats voor vrije meningsuiting (maar helaas ook niet overal).

Het is me de maandagochtend wel weer, de wereld is toe aan veel meer vrijdenkers.

30-07-2015

Kun je iemand die in god gelooft vertrouwen?

Het is een fundamentele vraag die iedereen zichzelf zou moeten stellen en die ook in de openbare discussie een rol moet spelen: kun je iemand die in god gelooft wel vertrouwen?

Kun je iemand die zegt dat god of dat allah bestaat, dat de verhalen uit de bijbel of de koran of de thora waar en waardevol zijn, dat er iets als een voorbestemming bestaat, dat er engelen zijn en een duivel, dat er een hemel of een hiernamaals is, kun je zo iemand wel vertrouwen? Kun je mensen die in religieuze instituten (de kerk, de moskee, religieuze instellingen en instanties, religieuze onderwijsinstellingen, etc.) werken wel vertrouwen als het gaat om hun visie op de mensheid, de samenleving, de opvoeding? Kun je zeggen dat je kinderen goed opvoedt als je ze groot brengt met de leugen van de religie?

Kun je mensen en instituties die vasthouden aan religieuze dogma’s wel vertrouwen? Kun je politieke partijen die zich baseren op een religie wel vertrouwen als ze hun wijze van leven en kijken naar de samenleving en de overheid en hun bestuurlijke visie vanuit hun geloof in een niet bestaande god vorm geven?

Kun je de wetgever vertrouwen als die wetten (soms met een religieuze voorkeursbehandeling) vaststelt die gebaseerd zijn op het geloof in een niet bestaande god? Kun je politici en wereldleiders die in god geloven, of in ieder geval om electorale redenen religie niet ter discussie stellen, geloven als ze hun macht op basis van religie uitoefenen of juist wegkijken als het gaat om de wijze waarop religies in de wereld hun rol spelen?

Ik ben van mening dat je in al de hierboven geschetste situaties de betrokkenen niet kunt vertrouwen. Als de basis voor je visie op de mensheid en de samenleving een leugen is, is er geen basis voor vertrouwen.

Het is met name de dimensie van de verzonnen almachtige grootheid (een god dus) die in de samenleving aanleiding is tot liegen, tot te veel oneerlijkheid en machtsmisbruik, tot onderdrukking en uitsluiting, tot onderlinge wedijver en oorlog. Een niet te controleren macht, in de vorm van een god, is al eeuwen lang een stoorzender in een samenleving die, naar de huidige inzichten inzake een humane samenleving, een democratie hoort te zijn. Maar een democratie met een fancy speler die zich onttrekt aan democratische controle (en zelfs een op leugens gebaseerde macht uitoefent) is geen – of een gemankeerde democratie. De vertegenwoordigers van deze op leugens gebaseerde speler spelen een oneerlijk en ondemocratisch spel.

Simpele woorden als leugen, oneerlijk en machtsmisbruik zijn woorden die gelovigen in verband met hun geloof in een god niet willen horen. En toch zijn het juist deze woorden die een eenvoudige ontmaskering van de leugen die religie is bewerkstelligen. Waar gelovigen het niet met argumenten en bewijzen kunnen winnen zullen ze de “gekwetstheidshow” of de “je bent een ongelovige truc” uit de kast halen. Ook in het eerlijk gebruik van argumenten en bewijzen zijn ze niet te vertrouwen. Er is geen enkel argument of bewijs waarmee je het bestaan van een god kunt onderbouwen of aantonen, alleen het fenomeen “geloven in een god” is maatschappelijke realiteit. En juist dat geloof is een oneerlijkheid in zich. Het bestaan van een god is nooit bewezen en altijd op basis van een even simpel als gemeen “ik geloof dus moet jij ook maar geloven” verdedigd.

Moet je altijd ja en amen zeggen als er over een god wordt gelogen? Nee, het is niet eerlijk tegenover de gelovige en niet eerlijk tegenover jezelf. Maar ook niet eerlijk tegenover de wereldwijde samenleving. En ja en amen zeggen zonder kritisch en duidelijk te zijn betekent dat de leugens zichzelf in stand zullen houden. Iets wat al eeuwen onze maatschappelijke realiteit en ons maatschappelijke mankement is.

Kun je mensen die in god geloven wel vertrouwen als het om andere dan geloofszaken gaat? Jawel, maar voor je het weet speelt de religieuze component weer een rol. Je moet bij gelovigen altijd alert zijn omdat ze als het even kan gebruik zullen maken van hun god, de “macht door leugen strategie”. Leugens over verzonnen goden zijn notabene al eeuwen een machtsfactor in de vormgeving van de wereldwijde samenleving. Als liegen wordt aangeleerd en wereldwijd wordt getolereerd zal er nooit sprake zijn van een eerlijke en vreedzame samenleving.

13-07-2015

De koran als inspiratiebron.

Getriggerd door een opmerking van Anton van Hooff heb ik onlangs de koran gelezen. Anton merkte op dat je de koran gewoon een keer van voor naar achter moet lezen om jezelf een oordeel over dat boek te vormen. Ik heb een Nederlandse vertaling van Kader Abdolah ter hand genomen en ik moet zeggen, ik heb hem met interesse en stijgende verbazing gelezen.

De 115 soera’s geven een verbazingwekkend en ook schokkend beeld van hoe de islam als religie in elkaar steekt en over het wereldbeeld dat gelovigen wordt voorgehouden. Hiermee worden kinderen geïndoctrineerd en volwassenen een leven lang opgezadeld. Door steeds weer te herhalen dat de koran door allah aan Mohammad (zo wordt zijn naam geschreven) is ingegeven en door Mohammad op schrift is gesteld wordt de koran tot het wereldse boek der boeken en onaantastbaar gemaakt. Een ijzersterk dogma. Grappig is ook dat het boek van allah waarin alles over de aarde en de mensheid (ook hoe je leven zich zal voltrekken, de “voorbestemming” dus) staat geschreven het “Boek in den Beginne” heet. Het deed me denken aan de eerste woorden van het eerste bijbelboek Genesis: “In het begin schiep god de hemel en de aarde”.

Het is opvallend hoe groot de gelijkenis is met de christelijke bijbel. Veelal dezelfde personen, dezelfde avonturen, dezelfde landstreken, dezelfde verzonnen religieuze figuranten spelen een rol in dezelfde verhalen die bol staat van de onrealistische en onbegrijpelijke duidingen en wendingen.

Net als in de bijbel is het scheppingsverhaal van de aarde en de mens slaapverwekkend simpel en ongeloofwaardig. Maar ook dat wordt als een absoluut dogma keer op keer herhaald. En herhaald. En herhaald.

Profeten in de koran zijn deels ook de profeten uit de bijbel. Maar er is ook de rivaliteit tussen allah en god, tussen Mohammad en de bijbelse profeten, tussen de islam-gelovigen en de joods- c.q. christelijk-gelovigen, kortom, de rivaliteit tussen de religies. Dreigen en ombrengen zijn termen die veel voorkomen. Met ongelovigen is er geen rivaliteit, ongelovigen worden of bekeerd of vermoord. Een middenweg is er niet. Gruwelijk.

De leefregels die worden beschreven zijn voor een deel dezelfde als die je in de tien geboden vindt en die ook vandaag de dag nog zeer dienstbaar zijn. Maar een aantal leefregels is absoluut niet meer van deze tijd, in onze westerse samenleving is daar dan ook veel weerstand tegen. Bij het niet naleven van die leefregels zijn de straffen niet te overzien. Ook gruwelijk.

Net als de bijbel claimt de koran de waarheid te spreken, een waarheid die in mijn ogen geen waarheid is. De koran is vooral één lange en indringende indoctrinatie door zijn dogmatische verteltrant en de voortdurende, steeds weer en weer en weer herhalende vorm van de mensen voorhouden wat de religieuze waarheid en de religieuze moraal van de islam is. 115 soera’s lang worden alle dogma’s herhaald en herhaald en herhaald en ingepeperd.

Met verbazing heb ik het tot me genomen.

Als we het is zijn historische context bekijken begrijp ik het allemaal nog wel maar dat het vandaag de dag, anno 2000+, nog een serieuze rol speelt in het denken van mensen (ook in de oosterse landen) geeft te denken. Of is dat het gevolg van het vooral niet denken onder de invloed van de religieuze dogma’s? Dogma’s en denken, die twee gaan niet samen.

De koran is, net als de bijbel, de afgelopen eeuwen een inspiratiebron geweest voor (in de eerste plaats) mensen die macht over andere mensen wilden uitoefenen. Maar ze is ook door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor mensen die klakkeloos geloofden wat hen werd voorgehouden. En ze is ook vandaag de dag nog steeds een inspiratiebron voor mensen die niet vrij kunnen of durven nadenken. Vasthouden aan de bijbel en de koran houdt daarmee een humane en democratische ontwikkeling van de wereldwijde samenleving tegen.

Door het lezen van de koran ben ik heel wat meer gaan begrijpen van de denkwereld van mensen die de islam aanhangen. Het heeft me ook gesterkt in mijn mening dat vrijdenken meer dan ooit noodzaak is.

25-06-2015

Polen, platland en Karol’s geest.

De laatste weken was ik in Polen. Ik maakte een rondreis om mijn indrukken van een bezoek tien jaar geleden met eigen ogen te toetsen aan het Polen van nu. En ik moet zeggen, Polen ontwikkelt zich in hoog tempo. De steden, de dorpen, de huizen, de wegen, de bedrijventerreinen, de winkels, de toeristenindustrie, de horeca, het ziet er steeds meer gelikt uit. Die Polen redden het wel. Tijdens de reis las ik (het stond toevallig op een e-reader die ik mee had) een boek: “Omhoog kijken in platland, over geloven in de wetenschap”. Het is een boek uit 2007, onder redactie van Cees Dekker e.a.

In dit boek zet een twintigtal gelovige wetenschappers uiteen wat volgens hen het verschil is tussen geloven in god en de schepping als (creationistische) vormgeving van de aarde en wetenschap als (rationele) onderzoeker en ontdekker van het ontstaan en de ontwikkeling van onze wereld. De algemene strekking van de bijdragen is dat de wetenschap zinvol is en bijdraagt aan het begrijpen van ons leven op aarde maar dat de schepping en de besturing van de wereld in handen zijn van god. Van die éne christelijke god nota bene, een andere god bestaat niet! Ook het bestaan van de duivel als veroorzaker van het kwaad wordt als een gegeven over de lezers uitgestort. En natuurlijk wordt het leven hier op aarde gevolgd door een leven in het hiernamaals.

Je moet, om de religieuze redeneertrant en de daaruit voortvloeiende moeizame relatie tussen geloof en wetenschap te volgen (te begrijpen is het niet), het boek gewoon zelf eens lezen. Ik ben van menig dat de weledelzeergeleerde heren (want dat zijn het over het algemeen) in hun bijdragen niet veel verder komen dan een plat en doorzichtig zendelingschap. En dat niet in arme onontwikkelde landen, hun werkterrein is de wereld van de wetenschap. Niet gelovige wetenschappers worden weggezet als wereldvreemde zoekers die het belangrijkste (god die de aarde en de mens heeft geschapen) over het hoofd zien of niet willen zien. De auteurs mogen academici zijn, ze zijn wel heel erg arrogant in de wijze waarop ze hun religie als enige waarheid neerzetten. Er is geen spoor van bewijs dat er een god en wat daar mee samenhangt bestaat. Hun geloof degradeert ze tot de verspreiders van leugens en onzin. Iets wat niet past bij een wetenschapper.

Eén van de dagen in Polen verbleef ik in Krakòw. Een prachtige oude stad met veel cultuurhistorie. Heel erg toeristisch maar de moeite waard. Krakòw is ook de stad waar Karol Wojtyla (geboren in het nabij gelegen Wadowice en ook bekend als paus Johannes Paulus II,) studeerde en werkte. In de stad waart zijn geest rond, deels uit religieuze, deels uit commerciële overwegingen. De stad is vol herinneringen, souvenirs, foto’s, beelddoeken, plaquettes en natuurlijk de (kerk- en universiteits-) gebouwen waar Karol ooit studeerde, werkte, at of sliep. Je kunt Karol-excursies boeken en je gratis door reli-verkondigers laten rondleiden. Opvallend was dat er heel veel groepen schoolkinderen door Krakòw liepen, begeleid door onderwijzend personeel (soms ook nonnen). Kinderen op excursie naar Karol. Ik heb op een aantal plaatsen, zittend op een muurtje of in een kerkbank, gevolgd wat die kinderen werd verteld over Karol en zijn baas, de god van hemel en aarde. Je wilt het niet weten. Een volgende generatie wordt geïndoctrineerd en rijp gemaakt voor de onzin die religie heet.

Met Polen gaat het goed, het boek over platland is een onzinnig verhaal en Karol’s geest woekert verder. Maar er is ook goed nieuws, in Krakòw wordt ook een mars voor het secularisme gehouden.

03-06-2015

Hij of Zij? Beiden zijn onzin.

In De Volkskrant lees ik een artikel over de discussie die in Engeland is ontstaan over het geslacht van god. Is god een man of is god een vrouw? De Anglicaanse kerk worstelt met die vraag. Ook in Nederland is die discussie al sinds enige jaren gaande. Op het internet vind je vele analyses en visies. Onlangs nog bezocht ik een begrafenis waar de vrouwelijke dominee god als een “zij” voorstelde en aansprak.

Er worden argumenten voor en argumenten tegen beide keuzes gehanteerd. Het is vanzelfsprekend dat god een man is, zo hebben we dat toch geleerd. Dat zeggen vooral de mannen in de kerk. Jezus noemt god zijn vader, dus is god een man. Nee, zeggen veel vrouwen in de (moderne) kerk, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat god een man is. God kan net zo goed een vrouw zijn. God is een almachtig wezen, kan leven creëren, is overal op hetzelfde moment en is onfeilbaar. Natuurlijk is zij een vrouw.

Er zijn ook mensen in de kerk die de discussie uit de weg gaan en stellen dat god het menselijke onderscheid tussen man en vrouw overstijgt. God is geen man en geen vrouw, het is god. Spirituelen zeggen dat ook, god is een spiritueel wezen dat boven sekseonderscheid staat. En zo is er een god voor ieders verhaal, voor elk wat wils.

Waar deze discussie aan voorbij gaat is dat er helemaal geen god bestaat. Er is op deze wereld geen schijn van bewijs dat er een god of zelfs vele goden bestaan. De mannelijke god, die oude brombeer met grijze baard op een wolk, is een dom mannelijk verzinsel. De vrouwelijke god, een potige vrouw met lang grijs haar in een broekpak (tja, waarom niet? Bedenk maar wat.) is het vrouwelijke verzet tegen een dom mannelijk verzinsel. Maar beiden zijn ze toegewijd aan een domme, verzonnen framing, religie genaamd. En dat maakt het probleem, of god nu een man of een vrouw is, tot een non-probleem.

Je kunt er eindeloos over discussiëren en je kunt er synodes over houden, dat is misschien leuk voor gelovigen maar het blijft onzin. God is geen man, god is geen vrouw, god is niet seksloos, god bestaat niet.

25-05-15

Religieuze leugens en gekwetste zieltjes.

“Is vrij denken vrij krenken?”, is dit jaar het thema van de Vrijdenkersdag. Mijn eerste reactie is: “natuurlijk niet, vrijdenken is een levenshouding die niet uitgaat van het krenken van anderen”. Als ik naar betekenissen van het woord krenken zoek vind ik omschrijvingen als beledigen, grieven, kwetsen, iets zeggen of doen waardoor je iemand pijn doet of boos maakt. En dat is iets anders dan vrijdenken.

Maar anderen krenken mag wel. Vrijheid van meningsuiting kan niet worden begrensd door gevoelige zieltjes of (het veinzen van) gekrenkt zijn. Volgens het Europese Verdrag voor de rechten van de mens omvat de vrijheid van meningsuiting óók het recht om te beledigen. En volgens het Europese hof voor de rechten van de mens vindt de vrijheid van meningsuiting niet haar beperking daar waar anderen “verontrust, gekwetst of gechoqueerd” worden. En daar ben ik het van harte mee eens.

Vrijdenken en het uiten van je vrije gedachten wordt maar al te vaak (al dan niet geveinsd) als krenkend opgevat. Wie een kritische opmerking maakt over een geloofskwestie wordt al snel beschuldigd van het krenken van gevoelens van gelovigen. En niet zelden is dat vooral een strategische kwestie. We zien dagelijks om ons heen dat “je gekrenkt voelen” ook een probaat verdedigingsmiddel is tegen kritiek op je visie of je gedrag. Dictators, politici, religieuze en economische leiders gebruiken het naar hartenlust. Als je maar hard genoeg of dreigend genoeg roept dat je gekrenkt bent lijk je gevrijwaard te kunnen worden van kritiek, zeker in geloofskwesties.

Als het om religie gaat is er na die “gekrenktheid” altijd direct een beroep op de “vrijheid van godsdienst”. De houding is dan: “In het kader van de vrijheid van godsdienst mag je mij niet kritiseren”. Voor mij is “vrijheid van godsdienst” een term die vooral gebruikt wordt om religieuze leugens en fout religieus gedrag te legaliseren. En om voor je geloof allerhande gunstige uitzonderingspositie te realiseren of te verdedigen.

Daarmee is het duo “gekrenkt voelen” en “vrijheid van godsdienst” een machtsfactor van belang in de wereld van het geloof.

In discussies over religie tellen voor mij slechts argumenten. Waar argumenten tegen het geloven sterk zijn en niet weerlegd kunnen worden, wordt door gelovigen in het “gekrenktentheater” de komedie van de “vrijheid van godsdienst” opgevoerd. Het is aan de vrijdenkerij dat theater te ontmaskeren, uit te fluiten en weg te honen.

De kwestie van religie, vrijdenken en krenken is eigenlijk heel simpel. Als zij (dat kunnen personen zijn maar ook groepen of organisaties) niet tegen mij liegen hoef ik hun leugens niet te weerleggen. En dan hoeven zij hun leugens niet te verhullen door gekrenktheid te veinzen.

Ik ben van mening dat argumentloos krenken niet thuis hoort in het menselijke verkeer. Schelden om het schelden is altijd een zwaktebod. Maar het op een realistische en eerlijke manier benoemen van menselijk gedrag (ook wangedrag) is wel een noodzaak. Nog nooit is er ook maar een schijn van bewijs geweest voor het bestaan van een god. Als iemand tegen mij zegt dat god bestaat of de hemel of één van die andere religieuze verzinselen heb ik de vrijheid tegen die persoon te zeggen dat ie liegt, dat ik zijn leugens uiteraard niet geloof en dat hij mij niet moet beledigen door tegen mij te liegen. Dat hij me niet moet proberen te manipuleren met leugens en waanvoorstellingen. En me niet moet proberen te kleineren en te intimideren met niet bestaande hogere machten.

Zou ik begrijpend knikken als iemand over god spreekt of zou ik zwijgen omdat de ander aan het religieuze krenksyndroom lijdt, dan zou ik niet eerlijk zijn tegen mijn medemens. Want zo ga je in het menselijke verkeer niet met elkaar om. Je krenkt elkaar niet maar je liegt ook niet tegen elkaar.

19-05-15

Tirannen.

De wereld zit er vol mee, tirannen. Klein en groot, in religieuze organisaties, in de politiek, in de economie, in het verenigingsleven en in de buurt. Zelfs in families en gezinnen floreren tirannen.

Wat tirannen in al die geledingen gemeen hebben is dat ze de vrije gedachte en het vrije woord onderdrukken en met plezier om zeep helpen.

Ik zocht een betekenis van het woord tiran en vond: “In het algemeen te gebruiken voor personen in een machtige of gezaghebbende positie die deze op een onderdrukkende, wrede of onrechtvaardige manier gebruiken.”

Ook synoniemen voor het woord tiran kom je veelvuldig tegen, zoals gewelddadig heerser, dictator, verdrukker, bullebak, despoot, dwingeland, geweldenaar, meestal onderdrukkers opererend bij de gratie van een schrikbewind.

Aristoteles vernoemde zelfs een staatsvorm naar de tiran. De tirannie is volgens Aristoteles de deviante vorm van de monarchie waarbij de monarch de macht misbruikt.

In de literatuur kom je de tiran natuurlijk ook tegen. Hieronder een aantal uitspraken die ons waarschuwen voor deze vorm van onmenselijkheid.

H.M. van Randwijk schreef de volgende bekende strofe: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”

Willem Elsschot besloot zijn (omstreden) Borms-gedicht met de volgende opdracht:

“Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij

der oude tyrannie voor immer was voorbij.

Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord,

zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.”

En natuurlijk is er de uitspraak van F. Domela Nieuwenhuis: “Men houde in het oog dat tirannen geen slaven maken, maar omgekeerd: slaven maken tirannen. Als een volk slaafs en kruiperig is, dan ontstaat tirannie; is het niet slaafs dan is er geen plaats voor tirannie.”

Deze waarschuwingen voor en oproepen tot verzet tegen tirannen zijn me uit het vrijdenkershart gegrepen. Met name de concentratie van tirannen in de wereld van de religie en in de wereld van de neoliberale economie is me een doorn in het oog. Het is ook daarom dat ik vind dat de vrijdenkerij haar verzet tegen tirannie moet opvoeren en moet verbreden van de nadruk op religiekritiek naar meer aandacht voor politiek/maatschappelijke en economische misstanden.

Vrijdenken en het vrije woord zijn een machtig instrument voor bewustwording en een machtig wapen tegen onderdrukking op alle terreinen.

30-04-2015

Reli-killers, snijden in mensen en dieren.

Het religieus gehanteerde mes speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Een gruwelijke rol. We staan er niet zo bij stil maar ook vandaag de dag is snijden een populair onderdrukkingsmiddel. Ook vandaag de dag zijn religies en ideologieën het startpunt van mens- en dieronterende slachtpartijen.

Het begint met het kleine snijden, de besnijdenis. Verschillende religies schrijven dit nog steeds voor aan hun volgers. Jongetjes, maar ook meisjes, worden via religieuze genitale verminking gewelddadig ingelijfd in een geloofsgemeenschap. Wat iedereen trots “vrijheid van godsdienst” noemt is in ieder geval voor die jongeren niet aan de orde. Zij zijn niet vrij te kiezen. Heeft u wel eens naar een besnijdenis gekeken op YouTube?

Dan is er het religieus slachten. Halal of koosjer slachten, oftewel onverdoofd een keel doorsnijden en het slachtoffer bij het volle bewustzijn laten doodbloeden. Deze wijze van slachten is in Nederland bij wet verboden. Behalve als je een joodse of islamitische slager bent en een gebedje prevelt. Dan is het gruwelijke lot van het slachtdier ineens een religieuze daad. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer dieren in Nederland onverdoofd gekeeld worden om religieuze- (maar inmiddels ook om commerciële-) redenen. Lak aan de Nederlandse wet, we buigen voor religie. Heeft u wel eens naar een religieuze slachting gekeken op YouTube?

En dan het moorden in religieuze oorlogen en het onverdoofd doorsnijden van kelen bij mensen. Het hoofd wordt achterover getrokken en de menselijke keel wordt met grote bloederige halen doorgesneden. Een religieuze daad die vaak voorkomt en ook uitgebreid als religieuze c.q. ideologische propaganda, onder het uiten van religieuze klanken, getoond wordt. Heeft u wel eens naar een beheadingsfilmpje gekeken op YouTube?

Mijn inschatting is dat de meeste mensen niet durven kijken naar besnijdenissen, religieus onverdoofd slachten en beheadingsfilmpjes. Religieus snijden in mensen en dieren is ook gruwelijk. Maar we (wereldleiders, politici, gewone mensen) draaien er ons hoofd voor om. We willen het liever niet weten. Of we durven onze mond niet open te trekken omdat het religie betreft. We zijn verlamd door- en slaaf van de “vrijheid van godsdienst”. En zo blijft het snijden in mensen en dieren een religieuze en ideologische onderdrukkingsfactor van belang. Het zou goed zijn als gelovigen en ongelovigen zich hier samen tegen zouden verzetten. Het religieuze mes moet de wereld uit.

27-05-2015

De dag van god, Nederland en oranje.

Vandaag is het koningsdag nieuwe stijl. Zo wordt door de nieuwe generatie oranjes de verheerlijking van een rijke familie en de monarchie gepromoot. Ik heb eens in de krant van vandaag (in dit geval het AD) rondgekeken wat er zoal aan religieuze en monarchistische onzin wordt uitgestrooid over een volk dat vooral een vrije dag wil met feesten en drinken.

Om te beginnen worden in een mierzoet artikel koning Willem en zijn familie de hemel in geprezen. Een Augustijnenklooster is de belangrijkste plaats in de koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht. Een koningsdag die vooral ook in het teken van het bedrijfsleven staat. En dus ook nadrukkelijk neoliberale trekjes krijgt. Het is alsof de onderdanen er niet meer zo toe doen, anders dan dat ze klapvee langs de kant mogen zijn.

Een kop in de krant roept “God, oh God” boven een verhaal over de ramp in Nepal. Natuurlijk, bij een ramp schieten we in de god-kramp. De kermis in Woerden wordt (zoals in de vorige eeuw) ingezegend door twee priesters. Religie is bezig aan een moderne opmars. En verder in de krant, landbouwsubsidies worden steeds vaker misbruikt door o.a. kerken om kerkgebouwen op te knappen. En oh modern zendelingschap, op koningsdag worden er in Nederland 15.000 korans uitgedeeld. Dit laatste doet het cartoon-echtpaar Babs en Beer verzuchten: “Over een paar jaar vraagt iedereen zich af wat de verjaardag van de koning met koransdag te maken heeft….”. En dat is wat mij betreft de spijker op z’n kop, het niet vrij denkende deel van de natie vraagt zich niet af wat religie en de monarchie betekenen voor de democratie. Of eigenlijk, waarom of religie en de monarchie niet passen in een democratie.

De verheerlijking van een niet bestaande god en een rijke familie met een fancy-naam en overerfelijke macht passen niet in een modern Nederland. Wat mij betreft mag na deze feestdag (want voor veel gelovigen en onderdanen is het niet meer dan dat) de discussie over het nut van religie en de monarchie weer worden hervat.

08-04-2015

Het theater van het ongegeneerde roven.

Ik val maar gelijk met de deur in huis, de neoliberale economie zet jaar na jaar op steeds brutaler wijze de bijl aan de wortel van de democratie. Ongegeneerd roven kan alleen als de rechten van armen en middengroepen worden genegeerd en voor zover ze bestaan worden teruggedrongen. Aanhangers van de neoliberale economie ontkennen dat er zoiets als neoliberalisme zou bestaan. Logisch, een inbreker gaat er op een buurtfeest ook niet prat op dat hij degene is die inbreekt en huizen leegrooft.

Maar sinds de Mont Pèlerin Society (googel maar even) midden vorige eeuw werd opgericht is de term neoliberalisme onverbrekelijk verbonden met de vrije markt economie en de internationale financiële markt naar roversmodel. Wie zijn ogen niet sluit voor de werkelijkheid ziet hoe de roverspraktijken van de ridders, de adel en de clerus uit voorgaande eeuwen op moderne wijze en met moderne middelen wordt voortgezet en zich wereldwijd in hoog tempo alles wat interessant is en waarde heeft toe-eigent. Het veroorzaken van een wereldwijde financiële crisis is daarbij een collateral damage die natuurlijk ook maximaal wordt uitgebuit.

Het neoliberalisme bedient zich, net als religies, van dogma’s. Bekende dogma’s zijn: “arm zijn is een keuze en dus je eigen schuld”. En “de economie bloeit alleen als het een vrije markt is zonder inmenging van een (al dan niet democratische) overheid”. En “de overheid is de vijand van de hardwerkende burger”. En natuurlijk “als onze mensen geen superhoog salaris krijgen rennen ze weg naar de concurrent of naar het buitenland”.

Rond dat laatste dogma ontstond deze week een relletje. De ABN Amro rovers, als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vermomde ambtenaren van een bank die met ons geld is gered en waar wij dus eigenaar van zijn, verdedigden hun gigantische salaris met het wegloop-dogma. En ze komen er mee weg.

Ze noemen zichzelf top-bankiers. Een term die op zich niets betekent maar bedacht is om roversgedrag te legaliseren. En de politiek laat zich imponeren en intimideren. In het neoliberale theater van het ongegeneerde roven mag de politiek en het publiek een beetje meedoen en als echte wannebe neoliberalen hun helden toejuichen. Meer ruimte is er niet, democratische zeggenschap over ons eigen geld, onze grondstoffen en onze eigen arbeid is er steeds minder. We zijn slechts figuranten in een rooftheater.

21-03-2015

Geloof en een hoop onzin.

Elke werkdag, na het journaal van 17.00 uur, is de EO op TV met de serie “Geloof en een hoop liefde”. Iedere week in een andere stad of in een dorp wordt op nogal naïeve wijze een zendelingentoneelstukje opgevoerd.

Op straat worden als opwarmertje even een paar niet gelovige mensen getoond en vervolgens worden semi-gelovigen aan het woord gelaten of woorden ontlokt die de lof op de here god zingen. Ook worden er lokale bekenden getoond die iets over hun geloof kwijt willen. En er wordt een heleboel liefde van de heer uitgedeeld. Een programma vol met onzin over god, de hemel en de hel.

Een paar dagen geleden waren ze in Blaricum en liepen daar toevallig (of betaald, ik weet het niet) Jan van den Bosch tegen het lijf. Je weet wel, die blonde en altijd zonnebank gebruinde prediker met de vrome lach. Jan is een echte charlatan en een zakenchristen en o.a. de presentator van het Nederlandse Hour of Power. In zijn zakenimperium vind je o.a. een mediabedrijf, een christelijke reisorganisatie en diverse vakantieparken in Europa.

Wil je meer van Jan weten, googel maar eens en bezoek zijn website. Moet je echt doen, lachen……. Leuk is de foto van Jan, samen met Andries Knevel, met als onderschrift “Geloofshelden”. Jan is altijd goed voor een paar aardige veren in de kont van zichzelf en die van de heer.

Zo ook dit keer bij de EO, het is niet te geloven (letterlijk) hoe onze Jan zijn religieuze handel weet te verkopen en wat deze man over de here god weet te verzinnen. Hij liegt alsof hij het zelf gelooft maar staat dus wel met een vroomstalen gezicht hele volksstammen een rad voor de devoot gesloten ogen te draaien. Wat de EO geloof en een hoop liefde noemt is gewoon geloof en een hoop religieus-zakelijke onzin.

Goed voor de winkel van de EO en goed voor de handel van de vrienden van de EO.

16-02-2015

Het mes op- en het meel in de keel.

Dit weekend werden we opgeschrikt door de aanslagen in Kopenhagen.

Een 22-jarige jongen schiet twee mensen dood en verwondt er vijf. En hij komt ten slotte zelf om door politiekogels. In de berichtgeving op TV, radio en de kranten valt me op dat er heel erg voorzichtig wordt omgegaan met de achtergrond van de aanslag. Zowel politici, religieuze leiders als journalisten hebben meel in de mond en durven de link met de islam niet te leggen.

Maar als blijkt dat de dader een islamiet is die net voor zijn daad een jihadvideo plaatst, islamitische propaganda bij zich heeft, die allahu akbar schreeuwt terwijl hij zijn aanslag pleegt op een bijeenkomst over vrijheid van meningsuiting (met een tekenaar van Mohammed cartoons) en op een synagoge lijkt één ding me duidelijk. Dan kun je stellen dat hier sprake is van een religieuze aanslag. En wel uit islamitische hoek. Ook al is de dader misschien ook een crimineel, een terrorist of een gek. Maar zelfs vanochtend in de kranten mijdt men de islamitische achtergrond zoveel mogelijk.

Gisteren hebben strijders van islamitische staat eenentwintig koptische christenen, geheel volgens de islamitische traditie, halal geslacht op een strand in Libië. Gewoon de keel doorgesneden. En natuurlijk was allahu weer heel akbar. Kijk maar eens naar de beelden als je durft. Het gebeurde op het strand, waar het zand rood kleurde van het bloed en waar de stervende ogen gericht waren naar Rome, als waarschuwing aan het christelijke Europa. En natuurlijk roepen politici en de media schande over deze brute terroristische moord. En ook nu weer stikt men bijna in het meel in de keel en wordt de religieuze achtergrond van dit geweld gemeden.

Men durft het probleem niet te benoemen maar het probleem heet islam. De godsdienst die niets heeft met democratie en vrijheid. We kennen de leer en de leerstellingen. Door de eeuwen heen hebben vele religies voor onrust, onderdrukking, moord en oorlogen gezorgd. Dat is vandaag de dag niet anders. In het (recente) verleden was het het katholicisme, het protestantisme of het boeddhisme dat voor problemen zorgde. Nu terroriseren de volgers van allah grote delen van de wereld. l’ histoire se répète.

Als je dat niet wilt zien zul je ook nooit een oplossing voor dit probleem vinden. De wereld heeft wat een last van de vele niet-bestaande goden en de daarop gebaseerde godsdiensten. De wereld kan beter zonder religies. Realisten sluiten hun ogen niet voor deze werkelijkheid.

Vrijdenkers spreken vrijuit zonder last van meel in de keel.

03-02-2015

Vrijdenken, dogma’s en de Europese opstand.

Eerst een omschrijving: een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, een ideologie, een politieke, economische of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Wie niet vrij denkt denkt al snel in dogma’s. En dogma’s zijn er, zoals hierboven aangegeven, in soorten en maten. Speur het Internet eens af en ontdek de wereld van de dogma’s. In de wereld van de vrijdenkerij zijn de religieuze dogma’s het meest geliefd als het om kennis over- en kritiek op- gaat.

Maar in de wereld om ons heen zijn ook de andere dogma’s, zeker de laatste decennia, een steeds belangrijker onderdrukkingsmiddel geworden. Met name politieke en financieel economische machtsblokken timmeren aan de weg en funderen hun macht op fraai verpakte en publicitair gelikte dogma’s.

De Europese Unie met haar religieus liberale basis, vormgegeven in christelijke politiek en een neoliberale economie (met bijbehorend neoliberaal financieel beleid), is een goed voorbeeld.

Maar daar lijkt nu de klad in te komen. De dogma’s worden sleets en lijken te stranden in protestbewegingen die in heel Europa actiever worden.

Syriza, Podemos, UKIP, AfD, PVV, FN, Pegida, Sinn Fein, de Vijfsterrenbeweging en nog zo wat bewegingen verzetten zich tegen de komst van vreemde religies, de multiculturele (of eigenlijk multireligieuze) samenleving, tegen dit politieke Europa en deze financieel economische politiek. Een merkwaardige mengeling van mensen van zeer uiteenlopend pluimage, van links tot rechts, schudt aan de bomen met dogma’s die in het schier ondoordringbare Europese oerwoud groeien.

Hebben vrijdenkers een rol in dit protestdenken, zijn politieke en economische dogma’s ook onderwerp van onze gedachtenontwikkeling en onze maatschappijkritiek?

Ik vind van wel.

23-01-2015

Parijs.

Daags na de aanslagen in Parijs ging iedereen (soms daadwerkelijk, soms in gedachten) de straat op om o.a. te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. Iedereen was Charlie. Nu we een paar weken verder zijn zie je met name in religieuze kringen terugtrekkende bewegingen. Charlie Hebdo ging te ver, Charlie Hebdo heeft het geweld zelf uitgelokt, moet Charlie Hebdo niet gecensureerd worden? Je mag geen grappen maken over religies (aldus de paus), er is geen sprake van een religieuze achtergrond bij de aanslagen, religie en geweld hebben niets met elkaar te maken.

Een wethouder van de CU verontschuldigt zich in de krant omdat hij met een bordje “Je suis Charlie” heeft gelopen. Hij wist niet wat hij deed en is helemaal tegen cartoons over religie. Bij Max vraagt men zich af: waarom leidt vrije meningsuiting zo vaak tot geweld (Grrr…). En natuurlijk: de multiculturele (lees: multireligieuze) samenleving verdient een nieuwe kans, vrijheid van religie betekent dat je religies niet kritisch benadert maar dat ze fijn samenleven. En zo nog een hele serie terugtrekkende bewegingen in religieuze en politieke (of moet ik zeggen: politiek correcte) kring. Er gaan zelfs al weer stemmen op om de vrijheid van meningsuiting nog eens tegen het licht te houden. En natuurlijk wordt de aanval ingezet op het atheïsme. In christelijke kringen is men bang dat met de kritiek op de islam ook de kritiek op het eigen geloof vrij spel krijgt. En daar is men als de dood voor.

Vrij spreken over religies kan leiden tot het inzicht dat religies op leugens en onzin zijn gebaseerd. Overal, op TV en in zaaltjes, zie je op dit moment programma’s en discussies over religie, terrorisme en vrijheid van meningsuiting. Wat me opvalt, is dat het meestal blijft hangen op het niveau van: er is toch vrijheid van godsdienst, laten we als religies elkaars hand vasthouden, ons tegen terrorisme uitspreken en de vrijheid van meningsuiting beetje bij beetje inperken. Een samenleving zonder de angel van de religies komt niet ter sprake.

Ik kwam op het Internet onder de titel “Religie als schaamlap: vrijheid van godsdienst op de verkeerde manier ingezet” een artikel van Sjors van Beek tegen waarin wordt gesteld dat het begrip vrijheid van godsdienst misbruikt wordt om religies onaantastbaar te maken en te houden. Het lezen waard:

http://cult.thepostonline.nl/2015/01/21/religie-als-schaamlap-vrijheid-van-godsdienst-op-de-verkeerde-manier-ingezet/

20-01-2015

Moeten moslims op de knieën?

De recente terroristische aanslagen in Parijs, op de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt, laten diepe sporen na. Een golf van verontwaardiging spoelt over de wereld en in vele landen demonstreren mensen tegen de terreur en voor de vrijheid van meningsuiting.

In andere (voornamelijk moslim-) landen is er instemming met de terreurdaden en zijn er demonstraties tegen die vrijheid van meningsuiting. Er zijn mensen die vinden dat moslims, in Europa en ook in ons land, moeten laten horen dat ze het er niet mee eens zijn en het geweld verwerpen. Maar de vraag is, moeten alle moslims op hun knieën om de terreurdaden van sommigen te veroordelen? Ik vind van niet. Je kunt dat niet van ze vragen, alleen omdat ze gelovig zijn. Ik ga ook niet op mijn knieën en verontschuldig me voor ons slavernijverleden of de politionele acties in Indonesië, alleen omdat ik een Nederlander ben.

Voor mij hoeft niemand op de knieën voor de daden van anderen. Maar wat mij betreft hoeven moslims in ons land dus ook niet op de knieën voor een geloof. Wie zich op zijn knieën laat dwingen wordt onderdrukt. Religie en democratie gaan niet samen. In een democratie staan we allemaal rechtop en kijken we de werkelijkheid en elkaar in de ogen. In een democratie kennen we vrijheid van meningsuiting. Echte integratie begint daar waar we ons oprichten, ons vrij uitspreken en religie achter ons laten.

16-01-2015

Elke ochtend een groet aan de heer.

Het Twitter account @Ikbenchristen groet de natie elke ochtend met de boodschap: “Goedemorgen Heer, dank u voor deze nieuwe dag”. Ook vandaag, nu uit onderzoek van het SCP blijkt dat het aantal ongelovigen in ons land groter is dan het aantal gelovigen. Dus Twitter ik vrolijk naar @ikbenchristen: “Goedemorgen mensen. Al gelezen dat het aantal mensen dat in god gelooft afneemt?” Vaak antwoorden ze niet op mijn Tweets maar deze keer wel: “Ja, ik las het op de voorpagina van Trouw. Het bestaan van God is gelukkig niet afhankelijk van hoeveel mensen in Hem geloven.” Natuurlijk niet, denk ik dan en Twitter: “Nee, want god bestaat toch niet. En er zijn wel steeds meer mensen die dat inzien. We worden langzaam realistischer.”

Soms krijg ik, als ik reageer op @ikbenchristen, een sneer uit religieuze hoek. Waarom ik me bemoei met het geloof als ik zelf toch niet geloof. Of dreigender. Als je meent hier je mening achter te moeten laten kan dat je wel eens opbreken. Allemaal in het kader van de vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Ik antwoord meestal dat als je een boodschap achterlaat op een openbaar medium dat je dan een openbaar antwoord mag verwachten. Voor veel gelovigen is dat niet vanzelfsprekend, blijkbaar. Elke ochtend een groet aan de heer is logischer. Het is goed dat het aantal gelovigen in ons land afneemt.